SFS 1996:1020 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

SFS 1996_1020 Lag om ändring i lagen (1983_1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1020
Utkom från trycket
den 12 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden;

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 44 § lagen (1983:1092) med reg-

lemente för Allmänna pensionsfonden2 skall ha följande lydelse.

44 §3 Ledamöter och suppleanter i en fondstyrelse, revisorerna för styrel-
sen samt de arbetstagare och uppdragstagare hos styrelsen som styrelsen
bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav och ändring i innehavet av
finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument.

Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt första stycket skall ske.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4, rskr. 1996/97:10.

2

Lagen omtryckt 1991:1857.

3

Senaste lydelse 1993:542.

1738

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.