SFS 2000:193 Lag om Sjätte AP-fonden

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden / SFS 2000:193 Lag om Sjätte AP-fonden
000193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Sjätte AP-fonden;

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Förvaltade medel

1 §

I denna lag finns bestämmelser om den statliga myndigheten Sjätte

AP-fonden.

Sjätte AP-fonden förvaltar de medel som den mottagit enligt punkterna 2

och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1996:697) om ändring i lagen
(1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden.

Sjätte AP-fonden förvaltar också avkastningen av de medel som fonden

förvaltar.

Kostnader för verksamheten

2 §

Sjätte AP-fonden skall med de medel som den förvaltar betala kostna-

derna för sin verksamhet och för revision av sin förvaltning.

2 kap. Fondens ledning

Styrelsen

1 §

För Sjätte AP-fonden skall det finnas en styrelse. Styrelsen skall bestå

av fem ledamöter, som förordnas av regeringen. Av ledamöterna utses en till
ordförande och en till vice ordförande.

Ledamöterna skall vara bosatta i Sverige och får inte vara underåriga, i

konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabal-
ken.

Mandattid

2 §

En styrelseledamot utses för tiden till dess balansräkning har fastställts

under tredje året efter det då ledamoten utsågs.

Regeringen får entlediga en ledamot i förtid.

1

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.

SFS 2000:193

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

2

SFS 2000:193

Om en ledamot entledigas eller om hans uppdrag av annat skäl upphör i

förtid, skall en ny ledamot utses enligt 1 § för den återstående tiden.

Sammanträden och beslut

3 §

Fondens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen

skall också kallas samman om en ledamot begär det.

Styrelsen är beslutför om fler än hälften av antalet ledamöter är närva-

rande. Ett ärende får dock inte tas upp till behandling om inte såvitt möjligt
samtliga ledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid

lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Om någon ledamot i

samband med beslutet anmäler skiljaktig mening, skall denna antecknas i
protokollet.

Jäv

4 §

En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om

1. avtal mellan styrelseledamoten och fonden, eller
2. avtal mellan fonden och tredje man, om styrelseledamoten i frågan har

ett väsentligt intresse som kan strida mot fondens.

Med avtal jämställs rättegång och annan talan.

Uppdrag att handla på styrelsens vägnar

5 §

Fondens styrelse får uppdra åt enskilda ledamöter eller tjänstemän hos

fonden att var för sig eller två eller flera i förening avgöra ärenden som an-
nars ankommer på styrelsens egen prövning. Styrelsen skall meddela före-
skrifter om den befogenhet som ett sådant uppdrag medför. Om uppdraget
avser beviljande av lån, skall grunderna för långivningen fastställas.

Uppdrag enligt första stycket får när som helst återkallas eller inskränkas.

Utan hinder av sådant uppdrag får styrelsen själv avgöra ärenden av varje
slag.

Ersättning m.m.

6 §

Fonden får anställa den personal som behövs samt bestämma deras lö-

ner och övriga anställningsvillkor.

7 §

Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till ledamöterna

i fondens styrelse.

3 kap. Medelsförvaltningen

Mål för placeringsverksamheten

1 §

Sjätte AP-fonden skall, inom ramen för vad som är till nytta för försäk-

ringen för inkomstgrundad ålderspension, förvalta anförtrodda medel genom
placeringar på riskkapitalmarknaden.

background image

3

SFS 2000:193

Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning och

tillfredsställande riskspridning tillgodoses.

Fonden skall fastställa närmare mål för sin placeringsverksamhet.

Placering av fondmedel

2 §

Sjätte AP-fonden får placera de medel som styrelsen förvaltar

1. i aktier i svenska aktiebolag,
2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med options-

rätt till nyteckning som har utfärdats av svenska aktiebolag,

3. som riskkapital i svenska ekonomiska föreningar samt
4. i andelar i svenska kommanditbolag.
Fonden får inte förvärva så många vid en svensk börs inregistrerade aktier

i ett aktiebolag att dessa uppgår till 30 procent eller mer av samtliga aktier i
bolaget eller, om aktierna har olika röstvärde, att röstetalet för aktierna upp-
går till 30 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Detta
gäller inte förvärv av aktier i ett svenskt riskkapitalbolag.

Fonden får inte vara komplementär i ett kommanditbolag.

3 §

Vid tillämpning av 2 § anses ett aktiebolag inte som utländskt, om

1. bolaget har förvärvat ett svenskt aktiebolag genom ett offentligt erbju-

dande där ersättningen till aktieägarna i det svenska bolaget utgjordes av ak-
tier i bolaget,

2. bolaget har betydande verksamhet i Sverige, och
3. bolagets aktier är noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknads-

plats.

4 §

Fonden får handla med optioner och terminer eller andra likartade fi-

nansiella instrument för att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar
eller för att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster eller andra ris-
ker.

5 §

Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller för

att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning, får fondmedel placeras
hos Riksbanken, annan bank eller postgirot. I samma syfte får fondmedel
placeras i statsskuldväxlar, skattkammarväxlar, bankcertifikat, företagscerti-
fikat samt andra värdepapper med hög likviditet, avsedda för den allmänna
marknaden.

6 §

Om det är uppenbart att Sjätte AP-fonden annars skulle lida en avse-

värd förlust får fonden, i avsikt att skydda en fordran, på offentlig auktion el-
ler på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller nå-
gon annan reglerad marknad köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt
för fordran eller överta egendom som betalning för fordran. Egendom som
förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämpligt och senast då
det kan ske utan förlust.

background image

4

SFS 2000:193

Fast egendom m.m.

7 §

Fonden får förvärva fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för att

skaffa lokaler som behövs för verksamheten eller för att bereda bostad åt nå-
gon som är anställd hos fonden.

Krediter

8 §

För att tillgodose ett tillfälligt penningbehov får Sjätte AP-fonden ta

upp kredit hos en kreditinrättning eller hos Första�Fjärde AP-fonderna.

Förvaltningsuppdrag

9 §

Sjätte AP-fonden får uppdra åt värdepappersinstitut eller annan kapi-

talförvaltare att förvalta vissa fondmedel.

4 kap. Redovisning och revision m.m.

Räkenskapsår

1 §

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

�&rsredovisning

2 §

Fonden skall före den 15 februari varje år lämna årsredovisning.

Denna består av resultaträkning och balansräkning samt förvaltningsberät-
telse. �&rsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisningssed.

I årsredovisningen skall placeringstillgångarna marknadsvärderas.

Resultatuppföljning

3 §

Fonden skall samtidigt med att årsredovisning och revisionsberättelse

överlämnas till regeringen enligt 8 § också överlämna en egen utvärdering
av styrelsens förvaltning av fondmedlen (resultatuppföljning) med utgångs-
punkt i de närmare mål för placeringsverksamheten som fastställts enligt
3 kap. 1 § tredje stycket.

Revisorer

4 §

Regeringen skall utse två revisorer att granska Sjätte AP-fondens för-

valtning. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad.

En av de auktoriserade revisorer som utses enligt första stycket eller en av

de revisorer som regeringen enligt 6 kap. 5 § första stycket lagen (2000:192)
om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) skall utse för Första�Fjärde och
Sjunde AP-fonderna skall vara gemensam för Första�Fjärde, Sjätte och
Sjunde AP-fonderna.

Den revisor som är gemensam skall samordna revisionen av förvalt-

ningen hos Första�Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonderna.

Revisorerna får vid fullgörandet av sitt uppdrag anlita biträde.

background image

5

SFS 2000:193

5 §

Revisorerna förordnas för tiden till dess balansräkning har fastställts

nästa gång.

Regeringen får entlediga en revisor i förtid.
Om en revisor entledigas eller om hans uppdrag av annat skäl upphör i

förtid, skall för den återstående tiden en ny revisor förordnas i hans ställe.

6 §

Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till revisorerna.

Revisionsberättelse

7 §

För varje kalenderår skall revisorerna lämna en revisionsberättelse,

som skall överlämnas till fonden inom fjorton dagar efter det att årsredovis-
ningen har kommit revisorerna till handa.

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen och

resultatet av revisorernas granskning och inventering av de under fondens
förvaltning stående tillgångarna samt uppgift om huruvida det finns någon
anmärkning mot årsredovisningen, fondens bokföring eller i övrigt mot fon-
dens förvaltning. Om det finns anledning till anmärkning skall den anges i
revisionsberättelsen. Revisorerna får också framställa de erinringar i berät-
telsen som de anser påkallade.

En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt finner ett särskilt utta-

lande påkallat får ange detta i revisionsberättelsen, om han inte lämnar en
särskild sådan berättelse.

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

8 §

Sedan revisionsberättelsen har kommit fonden till handa, skall styrel-

sen genast överlämna årsredovisningen och revisionsberättelsen till rege-
ringen, som senast den 1 juni samma år skall fastställa resultaträkningen och
balansräkningen.

5 kap. �vriga bestämmelser

Regeringens sammanställning och utvärdering

1 §

Bestämmelserna i 7 kap. 1 § lagen (2000:192) om allmänna pensions-

fonder (AP-fonder) om sammanställning av årsredovisningar och utvärde-
ring av förvaltningen av fondmedlen skall tillämpas även på Sjätte AP-fon-
dens årsredovisning och förvaltning.

Anmälningsskyldighet

2 §

Ledamöter i Sjätte AP-fondens styrelse, revisorerna för fonden samt de

arbetstagare och uppdragstagare hos fonden som styrelsen i fonden bestäm-
mer skall skriftligen anmäla sitt innehav och ändring i innehavet av finan-
siella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med fi-
nansiella instrument.

Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt första stycket skall ske.

background image

6

SFS 2000:193

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2000:194)

om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.