SFS 1999:318 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

990318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden;

utfärdad den 20 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1983:1092) med

reglemente för Allmänna pensionsfonden

2

dels

att 45 § skall ha följande lydelse,

dels

att i lagen skall föras in en ny paragraf, 36 a §, av följande lydelse.

36 a §

Vid tillämpning av 35 och 36 §§ anses ett aktiebolag inte som ut-

ländskt, om

1. bolaget har förvärvat ett svenskt aktiebolag genom ett offentligt erbju-

dande där ersättningen till aktieägarna i det svenska bolaget utgjordes av ak-
tier i bolaget,

2. bolaget har betydande verksamhet i Sverige, och
3. bolagets aktier är noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknads-

plats

.

45 §

3

Regeringen skall årligen göra en sammanställning av fondstyrelser-

nas årsredovisningar och göra en utvärdering av fondstyrelsernas förvaltning
av fondkapitalet. Om regeringen vid utvärderingen anlitar någon med sär-
skild fackkunskap, skall kostnaden för detta betalas av fondstyrelserna.
Kostnaden skall fördelas mellan fondstyrelserna efter vad regeringen bedö-
mer skäligt.

Sammanställningen, fondstyrelsernas årsredovisningar och regeringens

utvärdering skall överlämnas till riksdagen senast den 1 juni året efter räken-
skapsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Bestämmelsen i 45 § i sin nya ly-

delse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:93, bet. 1998/99:FiU21, rskr. 1998/99:195.

2

Lagen omtryckt 1991:1857.

3

Senaste lydelse 1996:697.

SFS 1999:318

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.