SFS 2004:439 Lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden / SFS 2004:439 Lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden
040439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-
fonden;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 § lagen (2000:193) om

Sjätte AP-fonden skall ha följande lydelse.

3 kap.

5 § Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller för
att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning, får fondmedel placeras
hos Riksbanken, en bank, ett kreditmarknadsföretag eller postgirot. I samma
syfte får fondmedel placeras i statsskuldväxlar, skattkammarväxlar, bank-
certifikat, företagscertifikat samt andra värdepapper med hög likviditet, av-
sedda för den allmänna marknaden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

SFS 2004:439

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.