Lag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2000:194
Departement: Finansdepartementet FPM
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:205
Länk: Länk till register

SFS nr:

2000:194
Departement/myndighet: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2000-04-13
Ändrad: t.o.m. SFS

2011:205
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Ikraftträdande m.m.

1 §   Lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) träder i kraft den 1 maj 2000 såvitt avser 3 kap. och 5 kap. 6 §, i den del paragrafen hänvisar till 3 kap. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § träder också i kraft den 1 maj 2000 såvitt avser Första och Andra AP-fonderna. Till utgången av år 2000 får dock den högsta andel av var och en av Första och Andra AP-fondernas tillgångar som får vara utsatta för valutakursrisk inte överstiga 10 procent. Lagen om allmänna pensionsfonder (AP- fonder) i övrigt träder i kraft den 1 januari 2001.

Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden träder i kraft den 1 maj 2000 såvitt avser 2 kap. och i övrigt den 1 januari 2001.

Denna lag träder i kraft den 30 april 2000.

2 §   Genom denna lag upphävs lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden, såvitt gäller 4-10, 12 § andra stycket och 30-33 §§ den 1 maj 2000 och i övrigt den 1 januari 2001.

AP-fondernas namn

3 §   Första, andra, fjärde, femte, sjätte och sjunde fondstyrelserna enligt lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden skall från och med den 1 maj 2000 byta namn enligt följande.
   - första fondstyrelsen benämns Första AP-fonden, - andra fondstyrelsen benämns Andra AP-fonden, - fjärde fondstyrelsen benämns Fjärde AP-fonden, - femte fondstyrelsen benämns Tredje AP-fonden, - sjätte fondstyrelsen benämns Sjätte AP-fonden, och - sjunde fondstyrelsen benämns Sjunde AP-fonden.

Vad som föreskrivs i fråga om första, andra, fjärde, femte, sjätte och sjunde fondstyrelserna i nämnda lag skall därefter gälla Första, Andra, Tredje, Fjärde, Sjätte respektive Sjunde AP-fonderna.

Upphörande av tredje fondstyrelsens verksamhet

4 §   Tredje fondstyrelsen enligt lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden skall upphöra med sin verksamhet vid utgången av april 2000. Tillgångar och förpliktelser i verksamheten skall då överföras till Första AP- fonden.

Vad som föreskrivs i fråga om tredje fondstyrelsen i nämnda lag skall därefter gälla Första AP-fonden.

Överföring av tillgångar till Riksgäldskontoret m.m.

5 §   Första och Andra AP-fonderna skall till Riksgäldskontoret den 1 januari 2001 överföra tillgångar med ett sammanlagt marknadsvärde av 155 miljarder kronor.

Tillgångarna skall utgöras av
   1. svensk eller utländsk valuta,
   2. skuldförbindelser utfärdade av staten genom Riksgäldskontoret eller
   3. skuldförbindelser i svenska kronor med en återstående löptid av högst fem år utfärdade av svenska kreditmarknadsföretag, vars huvudsakliga verksamhet består i att lämna kredit mot säkerhet i fast egendom (bostadsobligationer).

Regeringen beslutar efter samråd med Riksgäldskontoret samt Första-Fjärde AP-fonderna om den närmare sammansättningen av de tillgångar som skall överföras.

Kostnaderna i samband med överföringen till Riksgäldskontoret skall betalas med fondmedel, enligt vad regeringen beslutar.

6 §   Har upphävts genom lag (2011:205).

7 §   Om Riksgäldskontoret erhåller bostadsobligationer enligt 5 §, skall dessa behållas till de förfaller. Riksgäldskontoret får dock göra omplace-ringar i kontorets innehav av bostadsobligationer i syfte att bidra till en väl fungerande marknad för bostadsobligationer. Omplaceringar får dock endast göras om den genomsnittliga återstående löptiden för samtliga bostadsobligationer som kontoret innehar inte ökar till följd av omplaceringarna.

Fördelning av tillgångar mellan AP-fonderna

8 §   De tillgångar som vid utgången av år 2000 förvaltas av Första-Fjärde AP-fonderna enligt lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden skall fördelas mellan fonderna så att de tillförs lika stora värden. Regeringen beslutar närmare hur tillgångarna skall fördelas.

Första stycket gäller inte de tillgångar som avses i 9 §.
Lag (2000:1100).

9 §   Första AP-fonden skall, avskilt från övriga tillgångar, förvalta Första-Fjärde AP-fondernas innehav av fordringsrätter som inte är utgivna för allmän omsättning, med undantag för de fordringsrätter som avses i tredje stycket 2.

Till Första AP-fondens särskilda förvaltning skall också föras Första AP-fondens innehav av aktier i Första AP-fonden Renting Aktiebolag.

Fjärde AP-fonden skall, avskilt från övriga tillgångar, förvalta Tredje och Fjärde AP-fondernas innehav av
   1. aktier som inte är noterade vid en börs eller någon annan reglerad marknad och som inte omfattas av undantagen i 4 kap. 5 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), och
   2. konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, som inte är utgivna för allmän omsättning.

Till Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning får också föras Tredje och Fjärde AP-fondernas innehav av aktier och andra andelar i företag som avses i 4 kap. 5 § 2 lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

För de tillgångar som avses i första-fjärde styckena gäller inte 4 kap. 18 § lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).
Lag (2000:1100).

10 §   De medel som Första och Fjärde AP-fonderna erhåller för de tillgångar som enligt 9 § förvaltas avskilt från fondernas övriga tillgångar skall, efter avdrag för kostnaderna för förvaltningen, varje kvartal fördelas mellan Första-Fjärde AP- fonderna med en fjärdedel vardera. Lag (2000:1100).

Kostnader

11 §   Kostnaderna för upphörandet av tredje fondstyrelsens verksamhet och omorganisationen av första, andra, fjärde och femte fondstyrelserna enligt lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden till Första-Fjärde AP-fonderna skall betalas med fondmedel, enligt vad regeringen beslutar.


Övergångsbestämmelser

12 § Utan hinder av kravet i 1 kap. 1 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) att AP-fonderna skall vara från varandra oberoende får var och en av Första-Fjärde AP- fonderna under år 2001 förvalta fondmedlen gemensamt med någon eller några av de nämnda AP-fonderna.

13 §   Till utgången av år 2005 får den högsta andel av var och en av Första-Fjärde AP-fondernas tillgångar som enligt 4 kap. 10 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) får vara utsatta för valutarisk inte överstiga
   - 15 procent före utgången av år 2001, - 20 procent före utgången av år 2002, - 25 procent före utgången av år 2003, - 30 procent före utgången av år 2004, och - 35 procent före utgången av år 2005.

14 §   Bestämmelsen i 4 kap. 18 § andra stycket lagen (2000:192) om all-männa pensionsfonder (AP-fonder) om krav på förvaltningsuppdrag skall inte tillämpas under år 2001.

15 §   Första-Fjärde och Sjunde AP-fonderna skall tillämpa de nya bestämmelserna om redovisning och revision i 6 kap. lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2000.
Bestämmelser om årsredovisning och revision i 16, 21-25 och 45 §§ i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden skall tillämpas för räkenskapsår som har inletts dessförinnan.

16 §   Bestämmelsen i 2 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) om pensionsutbetalningar skall till och med utgången av år 2002 även avse tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och folkpension i form av ålderspension enligt 6 kap. samma lag till personer som har rätt till tilläggspension i form av ålderspension enligt nämnda lag i bestämmelsernas lydelse före den 1 januari 2001. Lag (2000:790).

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.