SFS 2007:287 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2007:287 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
070287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 och 13 §§ lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

11 §

2

Influtna arbetsgivaravgifter skall fördelas mellan avgiftsändamålen

enligt beskattningsbeslut som följer av 11

kap. skattebetalningslagen

(1997:483). Avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda av-
drag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) skall i första hand avse arbets-
marknadsavgiften och därefter sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkrings-
avgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på avgifts- och rän-

tebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

Föreskrifter om fördelningen får meddelas av regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer.

13 §

3

Avdrag enligt 6 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall

vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980) skall i första hand avse arbetsmarknadsavgif-
ten och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäk-
ringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157.

2

Senaste lydelse 2006:1346.

3

Senaste lydelse 2006:1346.

SFS 2007:287

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

2

SFS 2007:276-323

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.