SFS 2013:962 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2013:962 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
130962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

11 §

2

Influtna arbetsgivaravgifter ska fördelas mellan avgiftsändamålen en-

ligt beslut om arbetsgivaravgifter som följer av 53 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244). Avdrag som görs enligt 2

kap. 31 § socialavgiftslagen

(2000:980) och avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbets-
marknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, för-
äldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgif-
ten.

Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och ränte-

belopp som betalas ut till arbetsgivare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om fördelningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2011:1404.

SFS 2013:962

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.