SFS 1984:1107

841107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:1107 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagcn (1981:691) om socialavgifter;

den 28 december 1984

utfardad den 18 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 ka p. 6 § lagen (1981:691) om

socialavgifter skall ha nedan angivna lydelse.

4 kap.

6 § Av influtna arbetsskadeavgifter förs en trettiondel till staten som

bidrag till kostnaderna för försäkringens förvaltning. �&terstoden förs till en

fond, benämnd arbetsskadefonden med vars tillgångar kostnaderna för
ersättningar enligt lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring och motsva­

rande äldre bestämmelser skall täckas. Fonden förvaltas enligt grunder

som riksdagen fastställer särskilt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

STEN ANDERSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

2464

' Prop. 1984/85: 87, SfU 11, rskr 88.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.