SFS 1986:270

860270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1981; 691) om socialavgifter;

utfärdad den 22 maj 198 6.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 6§ lagen (1981:691) om

socialavgifter skall ha följande lydelse.

SFS 1986:270

Utkom från trycket

den 3 juni 1986

4 kap.

6

Av influtna arbetsskadeavgifter förs en tjugondel till staten som

bidrag till kostnaderna för försäkringens förvaltning. �&terstoden förs till en

fond, benämnd arbetsskadefonden med vars tillgångar kostnaderna för
ersättningar enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och motsva­

rande ä ldre bestämmelser skall täckas. Fonden förvaltas enligt grunder

som riksdagen fastställer särskilt.

' Prop. 1985/86: 100 (bil. 7). SfU 19, rskr. 245.

^ Senaste lydelse 1984: 1107.

561

¬

background image

v \

SFS 1986:270

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1986. Av influtna arbetsska deavgifter

för tiden den 1 juli 198 6-den 30 juni 198 7 skall dock de n andel som skall

föras till sta ten som bidrag till kostnaderna för försäkringens förvaltning

utgöra en tjugofemtedel.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.