SFS 1987:1319

871319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987; 1319

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

Utkom från trycket

Utfärdad den 21 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (1981:691) om

socialavgifter skall ha följande lydelse.

3 kap.

6

Riksförsäkringsverket far vaije år från vederbörlig inkomsttitel i

statsbudgeten tillgodoföra sig ett belopp som motsvarar summan av de

under nästföregående år debiterade egenavgifterna minskad med summan

av de avgifter som under samma år avkortats eller restituerats.

Riksförsäkringsverket far under respektive uppbördsår enligt uppbörds­

lagen (1953:272) som förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra
sig 11 procent av den preliminära B-skatt som debiterats intill den 25

februari samma år. Förskottet tillgodoförs med en sjättede l under var och

en av uppbördsmånadema mars, maj, juli, september, november och janu­
ari. Riksskatteverket skall vaije år senast den 15 mars lämna riksförsäk­
ringsverket uppgift om den före den 25 februari samma år debiterade
preliminära B-skatten.

Om riksförsäkringsverket under ett uppbördsår tillgodoförts förskott

som överstiger beloppet enligt första stycket skall skillnaden regleras
genom avräkning på belopp som närmast därefter skall tillgodoföras enligt
första eller andra stycket.

den 30 december 1987

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

'Prop. 1987/88:60, FiU 10, rskr. 104.

Senaste lydelse 1984:670.

3913

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.