SFS 1991:1050

911050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1050

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

Utkom från trycket

den 28 juni 1991

Utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 1 och 3 §§ samt 4 kap. 1 §

lagen (1981:691) om socialavgifter^ skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 § En arbetsgivare skall på det avgiftsunder lag som anges i 3 � 5 §§ för

vaije år betala

I

1. sjukförsäkringsavgift med 8,20 procent,
2. folkpensionsavgift med 7, 45 procent,
3. tilläggspensionsavgift efter den procentsats som anges i särskild lag,
4. delpensionsavgift med 0,5 0 procent,
5. barnomsorgsavgift med 2,2 0 procent,
6. arbetsskadeavgift med 0,90 procent,
7. arbetsmarknadsavgift med 2,16 procent,

8. arbetarskyddsavgift med 0,35 procent,

9. vuxenutbildningsavgift med 0, 270 procent samt

10. lönegarantiavgift med 0,20 procent.

Arbetsgivare som avses i 1 k ap. 2 § andra stycket skall dock beträffande

ersättning som avses i 1 1 kap. 2 § första stycket m oc h femte stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring betala endast tilläggspensionsavgift.

Staten betalar inte arbetsskadeavgift.

' Prop. 1990/91: 181. SfU 18. rskr. 372.

' Lagen omtryckt 1989:633.

j797

¬

background image

SFS 1991:1050

3

Underlag för beräkning av avgifterna är summan av vad arbetsgiva­

ren under året har utgett som lön i pen gar eller annan ersättning för utfört

arbete eller eljest med anledning av tjänsten, dock inte pension, eller andra

skattepliktiga förmåner eller, i fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket

lagen (1962:381) om allmän försäkring, annan ersättning för utfört arbete.

Bidrag som avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmän försäkring

likställs med lön. Med lön likställs även kostnadsersättning som inte enligt

10 § uppbördslagen (1953:272) undantas vid beräkning av preliminär A-

skatt.

Med lön likställs också
1. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en juridisk person, om ett

väsentligt ändamål för den juridiska personen är att tillgodose ekonomiska
intressen hos dem som är eller har varit anställda hos arbetsgivaren. Detta

gäller dock inte bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse
enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

2. ersättning som en arbetsgivare utger till en allmän försäkringskassa

som följd av bestämmelsen i 24 § första stycket lagen (1991:1047) om
sjuklön.

Värdet av vad någon tillgodoförs som följd av sådant bidrag som lik­

ställs med lön enligt andra stycket 1 s amt ersättning som avses i a ndra
stycket 2 skall anses som ersättning till arbetstagare vid tillämpning av 4
och 5 §§.

4 kap.

1 § Sjukförsäkringsavgifter används, i d en mån kostnaderna inte skall

täckas med statsbidrag enligt 19 kap. 2§ lagen (1962:381) om allmän
försäkring, för att täcka

1. kostnader för sjukförsäkringsförmåner enligt lagen om a llmän försäk­

ring.

2. kostnader enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekon-

trollerande verksamhet m.m.,

3. den allmänna försäkringens kostnader för förmåner enligt lagen

(1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.,

4. centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att sådana

studielån som belöper på en studerandes sjukperiod enligt studiestöds­
lagen (1973:349) inte skall återbetalas,

5. förvaltningskostnader för de allmänna försäkringskassorna,
6. kostnader enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för

närståendevård,

7. den allmänna försäkringens kostnader enligt lagen (1 991:1047) om

sjuklön.

För reglering av över- och underskott finns en fond, benämnd allmänna

.sJakJ�r.säkrinf^sfonclcn. Grunderna för överföring av medel till och från

fonden fastställs av regeringen.

1798

' Senaste lydelse 1990:1429.

¬

background image

Denna lag trader i kr aft i fr åga om 2 k ap. I § andra stycket den 1 juli

SFS 1991; 1050

1991 och i övrigt den 1 janu ari 1992. �ldfé bestämmelser galler fortfaran­

de i fr åga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.