SFS 1992:1178

921178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

» Lag

SFS 1992; 1178

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

Utkom från trycket

den 18 december 1992

'b utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (1981:691) om

socialavgifter^ skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 § Riksförsäkringsverket får varje år från vederbörlig inkomsttitel i
statsbudgeten tillgodoföra sig ett belopp som motsvarar summan av de

under nästföregående år debiterade egenavgiftema minskad med summan

av de avgifter som under samma år avkortats eller restituerats.

Riksförsäkringsverket får under respektive uppbördsår enligt uppbörds-

lagen (1953:272) som förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra
sig 11 procent av den preliminära F-skatt som debiterats intill den 25
februari samma år. Förskottet tillgodoförs med en sjättedel under var och
en av uppbördsmånaderna mars, maj, juli, september, november och
januari. Riksskatteverket skall vaije år senast den 15 mars lämna Riksför­

säkringsverket uppgift o m summan av den före den 25 februari samma år
debiterade preliminära F-skatten.

Om Riksförsäkringsverket under ett uppbördsår tillgodoförts förskott

som överstiger beloppet enligt första stycket skall skillnaden regleras ge­

nom avräkning på belopp som närmast därefter skall tillgodoföras enligt
första eller andra stycket.

' Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93: SkU9, rskr. 1992/93:66.

' Lagen omtryckt 1989:633.

2735

¬

background image

SFS 1992:1178

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. I fråga om uppbördsåret

1993/94 skall forskottet beräknas på den sammanlagda preliminära B-

skatten och preliminära F-skatten som debiterats intill den 25 februari.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Karin Laan

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.