SFS 1961:261

610261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

rl5

Nr 261

KUNGL. M AJ :TS F� RORDNING

om ändring i förordningen den 18 december 1959 (nr 552) angående

uppbörd av avgifter enKgt lagen om försäkring

för allmän tilläggspension, m. m.;

given Stockholms slott den 26 maj 1961.

Kungl. Maj:t har, med riksdagen^, funnit gott förordna, dels att i 1, 3�

5, 7�9, 13�19, 22�31, 34�36, 41, 44 och 45 §§ förordningen den 18 de­

cember 1959 angående uppbörd av avgifter enligt lagen om försäkring för

allmän tilläggspension, m. m.^ orden »riksförsäkringsanstalten», »riksför-

säkringsanstaltens» och »anstalten» skola ersättas med orden »riksförsäk­

ringsverket», »riksförsäkringsverkets» och »verket», dels att 38 § samma

förordning skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

38 §.

över annat beslut av riksförsäkringsverket enligt denna förordning än

i 37 § avses må klagan föras hos försäkringsdomstolen genom besvär. Be­

svären skola ingivas eller insändas till riksförsäkringsverket. Den omstän­

digheten, att besvären ingivits eller insänts direkt till försäkringsdomsto­

len, utgör ej hinder för besvärens upptagande till prövning, därest de in­

kommit till domstolen före besvärstidens utgång.

Riksförsäkringsverkets beslut må, såframt beslutet är av beskaffenhet

att kunna överklagas, av verket underställas tförsäkringsdomstolens

pr�A''-

ning, om det för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning är av synnerlig

vikt att saken prövas av domstolen eller eljest särskilda skäl förefinnas

för sådan prövning.

V Riksförsäkringsverkets beslut länder till efterrättelse utan hinder av att

'besvär anförts eller förordnande om underställning meddelats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961.

Beträffande klagan över beslut, som meddelats före ikraftträdandet, slco-

la äldre bestämmelser gälla, <iock skola besvär över riksförsäkringsanstal-

' tens beslut som nu sagts efter den 30 juni 1961 prövas av försäkringsdom-

len.

^ ^ Prop, 1961: 45;

45; Rskr 294.

* Senaste lydelse av 1 § se I960: 88.

¬

background image

642

1961 . Nr 261 och 262

I

i

I

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

>

\isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

i

belcräfta låtit.

i

Stockholms slott den 26 maj 1961.

i

GUSTAF ADOLF

:

(L. S.)

(Socialdepartementet)

TORSTEN NILSSON

Hl i

!i ⬢

l!

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.