SFS 1996:1161 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 1996:1161 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1996_1161 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1161
Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1

2

föreskrivs att 4 kap. 1 § lagen (1981:691) om

socialavgifter skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 § Sjukförsäkringsavgifter används, i den mån kostnaderna inte skall

täckas med statsbidrag enligt 19 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän för-
säkring, för att täcka

1. kostnader för sjukförsäkringsförmåner enligt lagen om allmän försäk-

ring,

2. kostnader enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekon-

trollerande verksamhet m.m.,

3. den allmänna försäkringens kostnader för förmåner enligt lagen

(1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.,

4. centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att sådana

studielån som belöper på en studerandes sjukperiod enligt studiestödslagen
(1973:349) inte skall återbetalas,

5. förvaltningskostnader för de allmänna försäkringskassorna,
6. kostnader enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för

närstående vård,

7. den allmänna försäkringens kostnader enligt lagen (1991:1047) om

sjuklön.

För reglering av över- och underskott finns en fond, benämnd allmänna

sjukförsäkringsfonden. Grunderna för överföring av medel till och från
fonden fastställs av regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. �ldre bestämmelser skall gälla såvitt avser kostnader för förmåner

enligt punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1150) om hög-
kostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

1

Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58.

2

Senaste lydelse 1991:1050.

2215

background image

SFS 1996:1161

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

2216

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.