SFS 2002:217 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2002:217 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
020217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 25 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 8 §§ lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

3 §

Sjukförsäkringsavgifter skall finansiera kostnader för följande ersätt-

ningar som utges enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring:

1. sjukpenning och andra ersättningar enligt 3 kap.,
2. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersätt-

ning enligt 8 kap., och

3. rehabiliteringspenning och andra ersättningar enligt 22 kap.

8 §

Efterlevandepensionsavgifter skall finansiera

1. inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension enligt lagen

(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen
(2000:462) om införande av lagen om efterlevandepension och efterlevande-
stöd till barn, och

2. kostnader för administration av pension enligt 1.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215.

SFS 2002:217

Utkom från trycket
den 8 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.