SFS 2002:325 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2002:325 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
020325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

7 §

2

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § skall stämmas

av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premie-
pension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande in-
komstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräk-

nas för det aktuella året skall regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten skall beräknas med sådan ränta som

anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483). Medel som regleras
gentemot Riksgäldskontoret skall beräknas med tillägg av sådan avkastning
som avses i 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253.

2

Senaste lydelse 2001:1119.

SFS 2002:325

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.