SFS 2004:850 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2004:850 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
040850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4, 11, 12 och 14 §§ lagen

(2000:981) om fördelning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

4 §

2

Sjukförsäkringsavgifter skall också finansiera

1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studie-

lån som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen
(1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,

2. kostnader enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

3. den allmänna försäkringens kostnader enligt lagen (1991:1047) om

sjuklön,

4. vissa av Försäkringskassans förvaltningskostnader och kostnader för att

delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet enligt lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, samt

5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt
3 §.

11 §

3

Influtna arbetsgivaravgifter skall fördelas mellan avgiftsändamålen

enligt beskattningsbeslut som följer av 11

kap. skattebetalningslagen

(1997:483). Avdrag som görs enligt 2 kap. 28�30 §§ socialavgiftslagen
(2000:980) skall avse arbetsmarknadsavgiften. Avdrag som görs enligt 5 §
lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt social-
avgiftslagen (2000:980) skall i första hand avse sjukförsäkringsavgiften och
därefter föräldraförsäkringsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på avgifts- och rän-

tebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

Föreskrifter om fördelningen får meddelas av regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 2003:1216.

3 Senaste lydelse 2001:1172.

SFS 2004:850

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:850

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

12 §

4

Försäkringskassan får varje år tillgodoföra sig ett visst belopp från

varje inkomsttitel på statsbudgeten där egenavgifter redovisats. Beloppet
motsvarar summan av de under det föregående året debiterade egenavgif-
terna minskad med summan av de avgifter som under samma år satts ned
eller återbetalats.

Försäkringskassan får under respektive period om tolv månader som pre-

liminär skatt betalas som förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra
sig 8,6 procent av den preliminära skatt som debiterats fysiska personer före
den 1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel varje
månad. Skatteverket skall varje år senast den 15 februari lämna Försäkrings-
kassan uppgift om summan av den före den 1 februari samma år debiterade
preliminära skatten för fysiska personer.

Om Försäkringskassan under en sådan tolvmånadersperiod som anges i

andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt första
stycket skall skillnaden regleras genom avräkning på belopp som närmast
därefter skall tillgodoföras enligt första eller andra stycket.

14 §

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de regleringar som av-

ses i 7 § andra och tredje styckena.

Regeringen fastställer för varje år de beräknade andelarna av influtna

ålderspensionsavgifter som avses i 6 § efter förslag från Försäkringskassan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:731.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.