SFS 1999:964 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 1999:964 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
990964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 4 kap.

3 § lagen (1981:691) om socialavgifter

2

skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3�5 §§ för

varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 8,50 procent,
2. efterlevandepensionsavgift med 1,70 procent,
3. ålderspensionsavgift med 10,21 procent,
4. föräldraförsäkringsavgift med 2,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 5,84 procent.
Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock beträffande

ersättning som avses i 2 kap. 11 eller 12 § lagen (1998:674) om inkomst-
grundad ålderspension betala endast ålderspensionsavgift.

3 kap.

1 §

4

En försäkrad som avses i 1 kap. 2 § skall på det avgiftsunderlag som

anges i 3�5 §§ för varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 9,23 procent,
2. efterlevandepensionsavgift med 1,70 procent,
3. ålderspensionsavgift med 10,21 procent,
4. föräldraförsäkringsavgift med 2,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 3,30 procent.

4 kap.

3 §

5

Fördelningen av influtna ålderspensionsavgifter skall göras enligt föl-

jande. Den andel som beräknas utgöra avgifter för inkomster som överstiger

1

Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1998:679.

4

Senaste lydelse 1998:679.

5

Senaste lydelse 1998:679.

SFS 1999:964

Utkom från trycket
den 7 december 1999

background image

2

SFS 1999:964

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

8,07 förhöjda prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring förs till staten. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för
premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvalt-
ning. �&terstoden förs till

Allmänna pensionsfonden

med vars tillgångar kost-

naderna för försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt la-
gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och tilläggspension i
form av ålderspension enligt lagen om allmän försäkring skall täckas.

Regeringen skall för varje år fastställa de andelar som anges i första

stycket efter förslag från Riksförsäkringsverket. Skillnaden mellan beräk-
nade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året skall
regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten skall beräknas med sådan ränta som

anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) och medel som regleras
gentemot Riksgäldskontoret med sådan avkastning som anges i 8 kap. 1 §
första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 1 § tillämpas i fråga om avgiftspliktig

ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2000.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 1 § tillämpas på inkomster som upp-

bärs från och med den 1 januari 2000. Omfattar beskattningsåret tid såväl
före som efter utgången av år 1999 skall, om den försäkrade inte visar annat,
så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter ut-
gången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.