SFS 2001:1172 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2001:1172 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
011172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 och 13 §§ lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

11 §

Influtna arbetsgivaravgifter skall fördelas mellan avgiftsändamålen

enligt beskattningsbeslut som följer av 11 kap. skattebetalningslagen
(1997:483). Avdrag som görs enligt 2 kap. 28�30 §§ socialavgiftslagen
(2000:980) skall avse arbetsmarknadsavgiften. Avdrag som görs enligt 5 §
lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialav-
giftslagen (2000:980) skall i första hand avse sjukförsäkringsavgiften och
därefter föräldraförsäkringsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på avgifts- och rän-

tebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

Föreskrifter om fördelningen får meddelas av regeringen eller, efter reger-

ingens bemyndigande, Riksförsäkringsverket.

13 §

Avdrag enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980) skall i angi-

ven ordning avse arbetsmarknadsavgiften, sjukförsäkringsavgiften, arbetsska-
deavgiften, efterlevandepensionsavgiften och föräldraförsäkringsavgiften.

Avdrag enligt 6 § lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdra-

gen enligt socialavgiftslagen (2000:980) skall i första hand avse sjukförsäk-
ringsavgiften och därefter i angiven ordning föräldraförsäkringsavgiften, ar-
betsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Om bara ålderspensionsavgiften skall betalas enligt 3 kap. 15 eller 16 §

socialavgiftslagen skall de i första och andra styckena angivna avdragen an-
ses avse skatten enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa för-
värvsinkomster.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122.

SFS 2001:1172

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.