SFS 2004:1245 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2004:1245 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
041245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

3 §

2

Sjukförsäkringsavgifter skall finansiera kostnader för följande ersätt-

ningar som utges enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

1. sjukpenning och andra ersättningar enligt 3 kap.; för sjukpenning till

den del den inte finansieras genom avgifter enligt lagen (2004:1237) om sär-
skild sjukförsäkringsavgift,

2. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersätt-

ning enligt 8 kap., och

3. rehabiliteringspenning och andra ersättningar enligt 22 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111.

2 Senaste lydelse 2002:217.

SFS 2004:1245

Utkom från trycket
den 17 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.