SFS 2006:1346 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2006:1346 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
061346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 11 och 13 §§ lagen (2000:981)

om fördelning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

3 §

2 Sjukförsäkringsavgifter skall finansiera kostnader för följande ersätt-

ningar som utges enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

1. sjukpenning och andra ersättningar enligt 3 kap.,
2. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersätt-

ning enligt 8 kap., och

3. rehabiliteringspenning och andra ersättningar enligt 22 kap.

11 §

3 Influtna arbetsgivaravgifter skall fördelas mellan avgiftsändamålen

enligt beskattningsbeslut som följer av 11

kap. skattebetalningslagen

(1997:483). Avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda av-
drag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980)
skall i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter sjukförsäk-
ringsavgiften och föräldraförsäkringsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på avgifts- och rän-

tebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

Föreskrifter om fördelningen får meddelas av regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer.

13 §

4 Avdrag enligt 6 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall

vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980) skall i första
hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukför-
säkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efter-
levandepensionsavgiften.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. �ldre bestämmelser i 3 § tillämpas fortfarande för sjukpenning som ut-

getts före den 1 november 2006.

1 Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.

2 Senaste lydelse 2004:1245.

3 Senaste lydelse 2004:850.

4 Senaste lydelse 2001:1172. �ndringen innebär bl.a. att första och tredje styckena
upphävs.

SFS 2006:1346

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1346

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

3. �ldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på ersättningar

som betalas ut respektive inkomster som uppbärs före ikraftträdandet.

4. �ldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på avdrag som

görs med stöd av punkt 4, 5 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen
(2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.