SFS 1999:1400 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 1999:1400 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
991400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 1 § lagen (1981:691) om so-

cialavgifter

2

skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

3

Sjukförsäkringsavgifter förs till staten för finansiering av

1. kostnader för sjukpenning m.m. enligt 3 kap., folkpension i form av

förtidspension enligt 7 kap. för personer som har rätt till tilläggspension i
form av förtidspension enligt 13 kap., tilläggspension i form av förtidspen-
sion enligt 13 kap. och rehabiliteringsersättning m.m. enligt 22 kap., allt en-
ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att sådana

studielån som belöper på en studerandes sjukperiod enligt studiestödslagen
(1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen
inte skall återbetalas,

3. vissa av de allmänna försäkringskassornas förvaltningskostnader,
4. kostnader enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

5. den allmänna försäkringens kostnader enligt lagen (1991:1047) om

sjuklön och

6. statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ål-

derspensionsavgift som belöper på förmåner som finansieras med sjukför-
säkringsavgiften.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfa-

rande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödsla-
gen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
(1999:1395).

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1998:679.

SFS 1999:1400

Utkom från trycket
den 5 januari 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.