SFS 2009:1004 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2009:1004 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
091004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

14 §

2

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de regleringar som av-

ses i 7 § andra och tredje styckena.

Regeringen fastställer för varje år de beräknade andelarna av influtna ål-

derspensionsavgifter som avses i 6 § efter förslag från Pensionsmyndig-
heten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid

fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter avseende år
2011.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2004:850.

SFS 2009:1004

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.