SFS 2010:437 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2010:437 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
100437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § samt rubriken närmast före

13 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ska ha följande
lydelse.

Avdrag vid beräkning av egenavgifter

13 §

2

Avdrag enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980) och 6 §

lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen
enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen
(2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i
angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, ar-
betsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278.

2 Senaste lydelse 2007:287.

SFS 2010:437

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.