SFS 2010:1283 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2010:1283 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
101283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3�8 och 10 §§ lagen (2000:981)

om fördelning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

3 §

2

Sjukförsäkringsavgifter ska finansiera kostnader för följande ersätt-

ningar som utges enligt socialförsäkringsbalken

1. graviditetspenning enligt 10 kap., sjukpenning och ersättning för mer-

kostnader för resor enligt 27 kap. samt ersättningar enligt 110 kap. 30 § för
kostnader för utredning m.m. i ärenden om sjukdom och rehabilitering,

2. rehabiliteringspenning och andra ersättningar enligt 31 kap., och
3. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersätt-

ning enligt 34 kap.

4 §

3

Sjukförsäkringsavgifter ska också finansiera

1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studielån

som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen
(1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,

2. kostnader för närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkrings-

balken,

3. Försäkringskassans kostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön,
4. vissa av Försäkringskassans förvaltningskostnader och kostnader för att

delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet enligt lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, samt

5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt
3 §.

5 §

Föräldraförsäkringsavgifter ska finansiera

1. föräldrapenningsförmåner enligt 11�13 kap. socialförsäkringsbalken,
2. kostnader för administration av föräldrapenningsförmåner, och
3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas för föräldrapenningsförmåner.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2006:1346.

3 Senaste lydelse 2004:850.

SFS 2010:1283

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3�8 och 10 §§ lagen (2000:981)

om fördelning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

3 §

2

Sjukförsäkringsavgifter ska finansiera kostnader för följande ersätt-

ningar som utges enligt socialförsäkringsbalken

1. graviditetspenning enligt 10 kap., sjukpenning och ersättning för mer-

kostnader för resor enligt 27 kap. samt ersättningar enligt 110 kap. 30 § för
kostnader för utredning m.m. i ärenden om sjukdom och rehabilitering,

2. rehabiliteringspenning och andra ersättningar enligt 31 kap., och
3. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersätt-

ning enligt 34 kap.

4 §

3

Sjukförsäkringsavgifter ska också finansiera

1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studielån

som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen
(1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,

2. kostnader för närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkrings-

balken,

3. Försäkringskassans kostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön,
4. vissa av Försäkringskassans förvaltningskostnader och kostnader för att

delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet enligt lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, samt

5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt
3 §.

5 §

Föräldraförsäkringsavgifter ska finansiera

1. föräldrapenningsförmåner enligt 11�13 kap. socialförsäkringsbalken,
2. kostnader för administration av föräldrapenningsförmåner, och
3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas för föräldrapenningsförmåner.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2006:1346.

3 Senaste lydelse 2004:850.

SFS 2010:1283

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1283

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

6 §

4

Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas utgöra av-

gifter för inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande in-
komstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska
föras till staten.

Den andel av avgifterna som beräknas motsvara pensionsrätt för premie-

pension för samma år ska föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvalt-
ning enligt 64 kap. 15 och 16 §§ socialförsäkringsbalken.

�&terstoden av avgifterna ska föras till Första�Fjärde AP-fonderna för för-

valtning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

7 §

5

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § ska stämmas

av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för
premiepension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällan-
de inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt fram-

räknas för det aktuella året ska regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som

anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483). Medel som regleras
gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning
som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken.

8 §

6

Efterlevandepensionsavgifter ska finansiera

1. inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension enligt socialför-

säkringsbalken, och

2. kostnader för administration av pension enligt 1.

10 §

Arbetsskadeavgifter ska finansiera

1. ersättningar från arbetsskadeförsäkringen enligt 40�42 samt 87 och

88 kap. socialförsäkringsbalken,

2. kostnader för administration av ersättningar enligt 1, och
3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Avgifter enligt 3, 4, 5, 8 och 10 §§ ska fortfarande finansiera ersätt-

ningar, förmåner, avgifter och kostnader enligt den intill den 1 januari 2011
gällande äldre lagstiftningen.

3. Bestämmelserna i 8 § 1 tillämpas också i fråga om särskild efterlev-

andepension enligt 7 kap. 48�54 §§ lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2002:51.

5 Senaste lydelse 2002:325.

6 Senaste lydelse 2002:217.

background image

2

SFS 2010:1283

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

6 §

4

Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas utgöra av-

gifter för inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande in-
komstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska
föras till staten.

Den andel av avgifterna som beräknas motsvara pensionsrätt för premie-

pension för samma år ska föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvalt-
ning enligt 64 kap. 15 och 16 §§ socialförsäkringsbalken.

�&terstoden av avgifterna ska föras till Första�Fjärde AP-fonderna för för-

valtning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

7 §

5

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § ska stämmas

av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för
premiepension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällan-
de inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt fram-

räknas för det aktuella året ska regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som

anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483). Medel som regleras
gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning
som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken.

8 §

6

Efterlevandepensionsavgifter ska finansiera

1. inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension enligt socialför-

säkringsbalken, och

2. kostnader för administration av pension enligt 1.

10 §

Arbetsskadeavgifter ska finansiera

1. ersättningar från arbetsskadeförsäkringen enligt 40�42 samt 87 och

88 kap. socialförsäkringsbalken,

2. kostnader för administration av ersättningar enligt 1, och
3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Avgifter enligt 3, 4, 5, 8 och 10 §§ ska fortfarande finansiera ersätt-

ningar, förmåner, avgifter och kostnader enligt den intill den 1 januari 2011
gällande äldre lagstiftningen.

3. Bestämmelserna i 8 § 1 tillämpas också i fråga om särskild efterlev-

andepension enligt 7 kap. 48�54 §§ lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2002:51.

5 Senaste lydelse 2002:325.

6 Senaste lydelse 2002:217.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.