SFS 2011:1286 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2011:1286 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
111286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

12 §

2

Försäkringskassan får varje år tillgodoföra sig ett visst belopp från

varje inkomsttitel på statsbudgeten där egenavgifter redovisats. Beloppet
motsvarar summan av de under det föregående året debiterade egenavgif-
terna minskad med summan av de avgifter som under samma år satts ned el-
ler återbetalats.

Försäkringskassan får under respektive period om tolv månader som preli-

minär skatt betalas som förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra
sig 10,3 procent av den preliminära skatt som debiterats fysiska personer fö-
re den 1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel
varje månad. Skatteverket ska varje år senast den 15 februari lämna Försäk-
ringskassan uppgift om summan av den före den 1 februari samma år debite-
rade preliminära skatten för fysiska personer.

Om Försäkringskassan under en sådan tolvmånadersperiod som anges i

andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt första
stycket ska skillnaden regleras genom avräkning på belopp som närmast där-
efter ska tillgodoföras enligt första eller andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Senaste lydelse 2004:850.

SFS 2011:1286

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.