SFS 2011:1404 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 2011:1404 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
111404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 och 11 §§ lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

7 §

2

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § ska stämmas

av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premie-
pension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande
inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräk-

nas för det aktuella året ska regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som

anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Medel som regleras
gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning
som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken.

11 §

3

Influtna arbetsgivaravgifter ska fördelas mellan avgiftsändamålen

enligt beslut om arbetsgivaravgifter som följer av 53 kap. skatteförfarande-
lagen (2011:1244). Avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om sär-
skilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse
arbetsmarknadsavgiften och därefter sjukförsäkringsavgiften, föräldra-
försäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och ränte-

belopp som betalas ut till arbetsgivare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om fördelningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Bestämmelsen om ränta i 7 § tredje stycket tillämpas på ränta som hän-

för sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till
tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skatte-
betalningslagen (1997:483).

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2010:1283.

3 Senaste lydelse 2007:287.

SFS 2011:1404

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1404

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3. I fråga om beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483)

gäller 11 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.