SFS 2013:964 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) / SFS 2013:964 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
130964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:1170) om sär-

skilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 §, samt närmast före 7 § en

ny rubrik av följande lydelse.

5 §

3

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna

ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsun-
derlaget. För den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräknas på en-
ligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska beräknas
på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att dessa
avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag.
Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första
hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska en-

dast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgifts-

skyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få
göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första
hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av mo-
derföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderfö-
retaget bestämmer.

Kombination av avdrag

7 §

Om avdrag ska göras både enligt denna lag och enligt 2 kap. 31 § social-

avgiftslagen (2000:980), ska avdrag i första hand göras enligt 2 kap. 31 §
socialavgiftslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.

3 Senaste lydelse 2008:1268.

SFS 2013:964

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:964

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.