SFS 2013:964 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) / SFS 2013:964 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
130964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:POBBDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2001:1170) om s�rskilda <br/>avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt <br/>lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift och <br/>socialavgiftslagen (2000:980);</b></p> <p style="position:absolute;top:302px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2001:1170) om s�r-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">skilda avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen (1994:1920) om<br/>allm�n l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980)</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 5 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 7 �, samt n�rmast f�re 7 � en</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kning av den allm�nna l�neavgiften och arbetsgivaravgifterna</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ska fr�n summan av dessa avgifter avdrag g�ras med 10 procent av avgiftsun-<br/>derlaget. F�r den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna ber�knas p� en-<br/>ligt 2 kap. 28 � socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska ber�knas<br/>p� enligt 2 kap. 31 � socialavgiftslagen, f�r avdraget inte medf�ra att dessa<br/>avgifter understiger �lderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 � samma lag.<br/>Sammanlagt f�r avdrag g�ras med h�gst 7 100 kronor. Avdraget ska i f�rsta<br/>hand g�ras fr�n den allm�nna l�neavgiften.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I avgiftsunderlaget f�r ber�kning av avdraget enligt f�rsta stycket ska en-</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dast ing� s�dan avgiftspliktig ers�ttning som avses i 2 � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mningen av avdragsr�tten enligt f�rsta stycket ska flera avgifts-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">skyldiga som ing�r i samma koncern och som uppfyller villkoren f�r att f�<br/>g�ra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett s�dant fall i f�rsta<br/>hand g�ras av moderf�retaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av mo-<br/>derf�retaget, f�r det utnyttjas av dotterf�retagen i den ordning som moderf�-<br/>retaget best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Kombination av avdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om avdrag ska g�ras b�de enligt denna lag och enligt 2 kap. 31 � social-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">avgiftslagen (2000:980), ska avdrag i f�rsta hand g�ras enligt 2 kap. 31 �<br/>socialavgiftslagen.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2008:1268.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:964</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:964</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Peter Ljungqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:1170) om s�rskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt
lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift och
socialavgiftslagen (2000:980);

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2001:1170) om s�r-

skilda avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen (1994:1920) om
allm�n l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2

dels att 5 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 7 �, samt n�rmast f�re 7 � en

ny rubrik av f�ljande lydelse.

5 �

3

Vid ber�kning av den allm�nna l�neavgiften och arbetsgivaravgifterna

ska fr�n summan av dessa avgifter avdrag g�ras med 10 procent av avgiftsun-
derlaget. F�r den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna ber�knas p� en-
ligt 2 kap. 28 � socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska ber�knas
p� enligt 2 kap. 31 � socialavgiftslagen, f�r avdraget inte medf�ra att dessa
avgifter understiger �lderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 � samma lag.
Sammanlagt f�r avdrag g�ras med h�gst 7 100 kronor. Avdraget ska i f�rsta
hand g�ras fr�n den allm�nna l�neavgiften.

I avgiftsunderlaget f�r ber�kning av avdraget enligt f�rsta stycket ska en-

dast ing� s�dan avgiftspliktig ers�ttning som avses i 2 � f�rsta stycket.

Vid bed�mningen av avdragsr�tten enligt f�rsta stycket ska flera avgifts-

skyldiga som ing�r i samma koncern och som uppfyller villkoren f�r att f�
g�ra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett s�dant fall i f�rsta
hand g�ras av moderf�retaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av mo-
derf�retaget, f�r det utnyttjas av dotterf�retagen i den ordning som moderf�-
retaget best�mmer.

Kombination av avdrag

7 �

Om avdrag ska g�ras b�de enligt denna lag och enligt 2 kap. 31 � social-

avgiftslagen (2000:980), ska avdrag i f�rsta hand g�ras enligt 2 kap. 31 �
socialavgiftslagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.

3 Senaste lydelse 2008:1268.

SFS 2013:964

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:964

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.