SFS 2008:1268 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) / SFS 2008:1268 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
081268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (2001:1170) om sär-

skilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2

ska ha följande ly-

delse.

5 §

3

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgif-

terna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av av-
giftsunderlaget. För den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräk-
nas på enligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980) får avdraget inte
medföra att dessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap.
26 § samma lag. Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Av-
draget ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska en-

dast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Om flera avgiftsskyldiga ingår tillsammans i en koncern, ska de vid be-

dömningen av avdragsrätten enligt första stycket anses som en avgiftsskyl-
dig. Avdraget ska i sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den
del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av dotter-
företagen i den ordning moderföretaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. De nya bestämmelserna tillämpas på ersättning som betalas ut efter den

31 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.

3

Senaste lydelse 2007:286.

SFS 2008:1268

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.