SFS 2015:475 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) / SFS 2015:475 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
150475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (2001:1170) om

särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2 ska ha följande ly-

delse.

2 §

3

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna

ska ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig
ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stöd-
området eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening
eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast drift-
ställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag inte av-
ses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas enligt
2 kap. 27 § socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska ett sär-

skilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett
fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte
den som enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen endast ska betala ålders-
pensionsavgift.

5 §

4

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna

ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgifts-
underlaget. För den del av underlaget som avdrag ska beräknas på enligt
2 kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980) får avdraget inte medföra att dessa
avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag.
Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första
hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska en-

dast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgifts-

skyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få

1 Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.

3 Senaste lydelse 2015:180.

4 Senaste lydelse 2015:180.

SFS 2015:475

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:475

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första
hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av mo-
derföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moder-
företaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Bestämmelserna i 2 och 5 §§ i den nya lydelsen tillämpas på ersättning

som betalas ut efter den 31 juli 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.