SFS 2019:480 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2019-480.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i

vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)

om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)2 ska ha följande
lydelse.

2 §3 Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivar-
avgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett
avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast
driftställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av
en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som
motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid
tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast
ålderspensionsavgift ska betalas enligt 2 kap. 27 eller 28 § socialavgifts-
lagen (2000:980).

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska ett

särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från
ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock
inte den som enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen endast ska betala
ålderspensionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.

3 Senaste lydelse 2015:475.

SFS

2019:480

Publicerad
den

26 juni 2019

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.