SFS 2002:1007 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) / SFS 2002:1007 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)
021007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av
de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen
(2000:980);

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (2001:1170) om utvidg-

ning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980) skall ha
följande lydelse.

4 §

Bestämmelserna i 2 § skall inte tillämpas på verksamhet som avser

1. fiskeriverksamhet, vattenbruksverksamhet eller sådan jordbruksverk-

samhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprät-
tandet av Europeiska gemenskapen, eller

2. transportverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Bestämmelserna tillämpas i

fråga om arbetsgivaravgifter på ersättningar som betalas ut efter utgången av
år 2002 och i fråga om egenavgifter första gången vid 2004 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41.

SFS 2002:1007

Utkom från trycket
den 13 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.