SFS 2001:1170 Lag om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)

011170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utvidgning av de särskilda avdragen enligt
socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om stöd till näringslivet och viss ideell

verksamhet i det stödområde som anges i bilagan till lagen i form av utvid-
gade särskilda avdrag vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen
(2000:980).

2 §

Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna skall ett utvidgat särskilt av-

drag göras, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för ar-
bete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stödområdet eller för
arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en stif-
telse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe.

Vid beräkning av egenavgifterna skall ett utvidgat särskilt avdrag göras,

om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i
stödområdet ingår i avgiftsunderlaget.

3 §

Bestämmelserna i 2 § första stycket skall inte tillämpas om den av-

giftsskyldige är

1. en kommun eller ett landsting,
2. en statlig myndighet,
3. ett statligt affärsdrivande verk, eller
4. ett registrerat trossamfund.

4 §

Bestämmelserna i 2 § skall inte tillämpas på verksamhet som avser

1. fiskeriverksamhet, vattenbruksverksamhet eller sådan jordbruksverk-

samhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprät-
tandet av Europeiska gemenskapen,

2. transportverksamhet, eller
3. verksamhet inom kol- och stålindustri som omfattas av Fördraget om

upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

1

Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122.

SFS 2001:1170

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

2

SFS 2001:1170

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Avdragets storlek

5 §

Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna skall avdrag, utöver vad som

följer av 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980), göras med 10 procent av
avgiftsunderlaget, dock högst med 7 100 kronor.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket skall

endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Bestämmelserna i 2 kap. 29 § socialavgiftslagen skall också tillämpas vid

avdragsberäkningen enligt första stycket.

6 §

Vid beräkning av egenavgifterna skall avdrag, utöver vad som följer av

3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980), göras med 10 procent av avgifts-
underlaget, dock högst med 18 000 kronor.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket skall

endast ingå avgiftspliktig inkomst från ett fast driftställe i stödområdet.

Bestämmelserna i 3 kap. 18 § andra stycket och 19 § socialavgiftslagen

skall också tillämpas vid avdragsberäkning enligt första stycket. Avdraget
får i sådant fall inte överstiga 85 200 kronor per år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Bestämmelserna i 5 § tillämpas i fråga om arbetsgivaravgifter på ersätt-

ningar som betalas ut efter utgången av år 2001.

3. Bestämmelserna i 6 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

Bilaga

Stödområde

Norrbottens län

: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks,

Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt
Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Mark-
bygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län

: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele,

Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns
och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län

: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Ström-

sunds, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län

: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens

församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och
Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län

: Ljusdals kommun.

Dalarnas län

: Malungs, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt

Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län

: Torsby kommun.

Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 de-

cember 1999.

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.