SFS 2006:1348 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)

061348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av
de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen
(2000:980);

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:1170) om ut-

vidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)

dels att rubriken till lagen samt 1, 2, 5 och 6 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

Lag om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen
enligt socialavgiftslagen (2000:980)

1 § I denna lag finns bestämmelser om stöd till näringslivet och viss ideell
verksamhet i det stödområde som anges i bilagan till lagen i form av sär-
skilda avdrag vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

2 § Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna skall ett särskilt avdrag göras,
om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i
näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stödområdet eller för arbete i an-
nan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en stiftelse, vid en
sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftsplik-
tig ersättning skall vid tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning
på vilken endast ålderspensionsavgift skall betalas enligt 2 kap. 27 § social-
avgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av egenavgifterna skall ett särskilt avdrag göras, om av-

giftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområ-
det ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte den som enligt 3 kap. 15
och 16 §§ socialavgiftslagen endast skall betala ålderspensionsavgift.

5 § Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna skall avdrag göras med
10 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 7 100 kronor.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket skall

endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Om flera avgiftsskyldiga ingår tillsammans i en koncern, skall de vid be-

dömningen av avdragsrätten enligt första stycket anses som en avgiftsskyl-
dig. Avdraget skall i sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till

1 Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.

SFS 2006:1348

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1348

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av
dotterföretagen i den ordning moderföretaget bestämmer.

6 § Vid beräkning av egenavgifterna skall avdrag göras med 10 procent av
avgiftsunderlaget, dock högst med 18 000 kronor.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket skall

endast ingå avgiftspliktig inkomst från ett fast driftställe i stödområdet.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag, får det samman-

lagda avdraget från de egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från
handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget inte överstiga 85 200 kronor
per år. Avdraget skall fördelas mellan delägarna i proportion till hur den
skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem.

6 a § Om den avgiftsskyldige under året har gjort avdrag både från arbets-
givaravgifter enligt 5 § och från egenavgifter enligt 6 §, får avdragen sam-
manlagt inte överstiga 85 200 kronor per år.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag och bolaget under

året har gjort avdrag från arbetsgivaravgifter, får det sammanlagda avdraget
från de egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från samtliga delägare i
bolaget tillsammans med avdraget från arbetsgivaravgifterna inte överstiga
85 200 kronor per år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. I fråga om ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs

före den 1 januari 2007 tillämpas bestämmelsen i 2 § i sin äldre lydelse.

3. I fråga om ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs

under år 2007 tillämpas bestämmelserna i 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser
med iakttagande av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1345) om
ändring i socialavgiftslagen (2000:980).

4. Bestämmelserna i 5 och 6 §§ i sina nya lydelser samt den nya bestäm-

melsen i 6 a § tillämpas första gången på ersättning som betalas ut respek-
tive inkomst som uppbärs under år 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.