SFS 2001:454 Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten / SFS 2001:454 Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
010454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter inom social-

tjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgif-
terna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personupp-
gifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda
kriterier.

2 §

I denna lag avses med socialtjänst

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda lag-

stiftningen om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,

2. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd,
3. verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse,
4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,
5. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade,

6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt

lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,

7. handläggning av ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och

vissa andra utlänningar,

8. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade.
Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäk-

ring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1�8.

3 §

Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter hos domstolar.

Den tillämpas inte heller vid behandling av personuppgifter för forsknings-
och statistikändamål.

Förhållandet till personuppgiftslagen m.m.

4 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personupp-

gifter inom socialtjänsten, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter

1

Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.

SFS 2001:454

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

2

SFS 2001:454

som har meddelats med stöd av denna lag eller annars av 2

§ personuppgifts-

lagen.

5 §

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) gäller särskilda bestämmelser om

uppgiftsskyldighet, viss registrering och gallring hos socialnämnden.

När behandling av personuppgifter är tillåten

6 §

Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är nödvändig för

att arbetsuppgifter inom socialtjänsten skall kunna utföras.

Personuppgifter får även behandlas för uppgiftsutlämnande som före-

skrivs i lag eller förordning.

En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av

uppgifter som är tillåten enligt denna lag.

Personuppgifter som får behandlas

7 §

Socialtjänsten får behandla

1. person- och samordningsnummer,
2.

känsliga personuppgifter som avses i 13

§ personuppgiftslagen

(1998:204), samt

3. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål,

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om uppgifterna

har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten.

Sekretess

8 §

I fråga om utlämnande av personuppgifter som finns inom socialtjäns-

ten gäller de begränsningar som följer av sekretesslagen (1980:100), social-
tjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Rättelse och skadestånd

9 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

�verklagande

10 §

Beslut inom socialtjänsten om rättelse och om avslag på ansökan om

information enligt 26

§ personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överkla-
gas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

�vriga bestämmelser

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vilka som är personuppgiftsansvariga och om begräns-

background image

3

SFS 2001:454

ning av den i 6

§ tillåtna behandlingen av personuppgifter samt om sökbe-

grepp, direktåtkomst och samkörning av personuppgifter.

Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter får föras

över till tredje land.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
2. Bestämmelserna i lagen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober

2007 när det gäller manuell behandling av personuppgifter, som påbörjats
före den 24 oktober 1998 och sådan behandling som utförs för ett visst be-
stämt ändamål, om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den
24 oktober 1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10

§ datalagen (1973:289)

kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats
före ikraftträdandet, skall framställan anses som en ansökan om information
enligt 26

§ personuppgiftslagen (1998:204).

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omstän-

dighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att denna lag har
trätt i kraft för den aktuella behandlingen.

5. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453) skall till ut-

gången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstla-
gen (1980:620).

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

LARS ENGQVIST
(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.