SFS 2001:525 Lag med särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2001

010525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år
2001;

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

För år 2001 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbi-

drag med följande avvikelse.

Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 § skall studie-

bidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå till endast åttio procent.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

LARS ENGQVIST
(Socialdepartementet)

1

Bet. 2000/01:BoU12, rskr. 2000/01:255.

SFS 2001:525

Utkom från trycket
den 25 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.