SFS 2002:125 Lag om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna

020125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om överföring av värdet av pensionsrättigheter till
och från Europeiska gemenskaperna;

utfärdad den 21 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar artikel 11 i bi-

laga 8 till rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 fe-
bruari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europe-
iska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa ge-
menskaper

2 (tjänsteföreskrifterna). Bestämmelserna gäller rätten för tjänste-

män i Europeiska gemenskaperna att föra över värdet av pensionsrättigheter
till och från gemenskaperna.

Med tjänstemän avses i denna lag även andra anställda inom gemen-

skaperna som omfattas av artikel 11 i bilaga 8 till tjänsteföreskrifterna.

Överföring till Europeiska gemenskaperna

Allmän ålderspension

2 §

Det sammanlagda värdet av pensionsrätt för inkomstpension, värdet av

pensionsrätt för premiepension och värdet av rätt till tilläggspension (pen-
sionsrättigheter för allmän ålderspension) enligt lagen (1998:674) om in-
komstgrundad ålderspension skall på begäran av den försäkrade föras över
till gemenskaperna. Till grund för beräkning av det belopp som skall överfö-
ras skall de pensionsrättigheter läggas som har fastställts för den försäkrade
till och med det år då denne tillträdde tjänsten vid gemenskaperna.

Överföringen innebär att de pensionsrättigheter för vilka värdet överförs

inte längre ger upphov till ålderspension enligt svensk lag om inte rättighe-
terna senare återförs från gemenskaperna enligt vad som föreskrivs i 8 §.

3 §

Värdet av pensionsrätt för inkomstpension skall utgöras av värdet av

den försäkrades pensionsbehållning enligt 5 kap. 2 § lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension.

Vid beräkning av pensionsbehållningen skall hänsyn tas till pensionsbe-

hållning som avser pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring enligt

1 Prop. 2001/02:21, bet. 2001/02:SfU9, rskr. 2001/02:181.

2 EGT L 56, 4.3.1968, s. 1 (Celex 31968R0259).

SFS 2002:125

Utkom från trycket
den 4 april 2002

background image

2

SFS 2002:125

3 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, föräldrar till
små barn enligt 3 kap. 10 § och studier enligt 3 kap. 24 § samma lag, endast
om det för den försäkrade till och med det år denne tillträdde tjänsten vid ge-
menskaperna har fastställts pensionsgrundande inkomster enligt vad som
anges i 5 kap. 13 § samma lag.

När överföring sker skall värdet av pensionsrätten räknas om med hänsyn

till eventuell förändring av inkomstindex enligt 1 kap. 5 § samma lag mellan
det år då den försäkrade tillträdde tjänsten vid gemenskaperna och året för
överföringen.

4 §

Värdet av rätt till tilläggspension som skall föras över för en försäkrad

som är född år 1953 eller tidigare skall beräknas enligt 6 kap. 2, 3, 8 och
17 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och 19–22 §§ la-
gen (1998:675) om införande av nämnda lag. Beloppet skall därefter räknas
om enligt vad som anges i andra och tredje styckena denna paragraf.

Beloppet skall multipliceras med ett delningstal. Som delningstal skall det

delningstal användas som enligt 5 kap. 12 § förstnämnda lag gäller för be-
räkning av inkomstpension för en försäkrad som fyller 65 år i januari det år
då den försäkrade börjar sin anställning vid gemenskaperna. Det framräk-
nade beloppet skall därefter diskonteras med en årlig förväntad avkastning
på 1,6 procent utifrån det antal år som återstår från det år då den försäkrade
tillträdde tjänsten vid gemenskaperna till och med det år då den försäkrade
fyller 65 år. Beloppet skall sedan multipliceras med 1,0 minus den procentu-
ella genomsnittliga risken för att personer i den försäkrades ålder inte uppnår
65 års ålder. Risken skall beräknas med ledning av senast utgiven officiell
statistik avseende livslängden hos befolkningen i Sverige.

När överföring sker skall det värde som räknats fram enligt andra stycket

slutligen räknas om med eventuell förändring av prisbasbeloppet enligt
1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring mellan det år då den för-
säkrade tillträdde tjänsten vid gemenskaperna och året för överföringen.

5 §

Värdet av pensionsrätt för premiepension skall utgöras av de tillgångar

som motsvarar tillgodohavandet på den försäkrades premiepensionskonto
enligt 7 kap. 4 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension vid tid-
punkten för inlösen av innehavet. Sådan inlösen skall ske snarast efter det att
Premiepensionsmyndigheten underrättats om att en begäran om överföring
kommit in till den allmänna försäkringskassan.

Överföringen till gemenskaperna skall omfatta det värde som anges i

första stycket.

Tjänstepension

6 §

Oavsett bestämmelserna i 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) får

överföring ske till gemenskaperna av värdet av rätt till tjänstepension i form
av pensionsförsäkring. Sådan överföring får också ske av värdet av närings-
idkares rätt till pension i näringen i form av pensionsförsäkring eller behåll-
ning på pensionssparkonto enligt lagen (1993:931) om individuellt pen-
sionssparande.

background image

3

SFS 2002:125

7 §

I de fall överföring har skett av värdet av rätt till tjänstepension som

har tryggats genom att en arbetsgivare avsatt medel till en pensionsstiftelse
enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., har ar-
betsgivaren rätt att få ersättning ur pensionsstiftelsens överskott för vad som
överförts.

Överföring från Europeiska gemenskaperna

8 §

En tjänsteman som slutar sin anställning vid gemenskaperna för att

övergå till verksamhet som anställd eller egenföretagare i Sverige kan få
värdet av pensionsrätt som han eller hon är berättigad till inom gemen-
skaperna överfört till ett konto hos den allmänna försäkringskassan. Värdet
av pensionsrättigheter för allmän ålderspension, beräknat enligt 9 §, som ti-
digare överförts till gemenskaperna skall därvid på nytt ge upphov till all-
män ålderspension enligt svensk lag. Vid fastställandet av pensionspoäng för
tilläggspension och pensionsrätt för inkomstpension och premiepension gäl-
ler bestämmelserna i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

9 §

Värdet av de pensionsrättigheter för allmän ålderspension som återförs

till det allmänna pensionssystemet skall högst motsvara värdet av de pen-
sionsrättigheter för allmän ålderspension som tidigare överförts till gemen-
skaperna.

För inkomstpension och premiepension skall värdet räknas om med hän-

syn till förändringen av inkomstindex enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension, och för tilläggspension skall värdet räknas
om med hänsyn till förändringen av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring, allt mellan det år då överföring till ge-
menskaperna skedde och året för återföringen från gemenskaperna.

10 §

Värdet av pensionsrätt, som överförs från gemenskaperna till den all-

männa försäkringskassan men som inte skall återföras till det allmänna pen-
sionssystemet, skall av försäkringskassan utan dröjsmål placeras enligt
tjänstemannens val i en sådan pensionsförsäkring som avses i 58 kap. in-
komstskattelagen (1999:1229) eller i en eller flera av sparformerna enligt la-
gen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Försäkringskassans uppgifter

11 §

Den allmänna försäkringskassan handlägger ärenden om överföring

till gemenskaperna av värdet av pensionsrättigheter för allmän ålderspension
och om överföring från gemenskaperna av värdet av pensionsrätt.

Försäkringskassan skall samverka med gemenskaperna i fråga om for-

merna för överföring av pensionsrättigheter till och från gemenskaperna.

Inkomstbeskattning

12 §

En överföring av värdet av pensionsrättigheter enligt denna lag utgör

inte intäkt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för den vars pensions-
rättigheter överföringen avser.

background image

4

SFS 2002:125

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Omprövning och överklagande

13 §

För den allmänna försäkringskassans beslut i ärenden enligt denna lag

gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser om beslut om pension i la-
gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

– 13 kap. 9 § första stycket samt 10–13, 15 och 16 §§ om omprövning,

och

– 13 kap. 17 och 18 §§, 19 § andra och tredje styckena, 20 och 21 §§, 22 §

andra och tredje styckena samt 23 § om överklagande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. För den som är född år 1937 eller tidigare och som har tillträtt sin an-

ställning vid gemenskaperna före den 1 januari 2003 får, när det gäller all-
män ålderspension, värdet av rätt till folkpension och tilläggspension föras
över till Europeiska gemenskaperna. Folkpensionen skall därvid beräknas
enligt 5 och 6 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring, punkterna 3, 4, 6
och 7 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i den
lagen samt punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1998:704) om ändring i samma lag, allt i bestämmelsernas lydelse före den
1 januari 2001. Tilläggspensionen skall beräknas enligt 12 kap. lagen om all-
män försäkring i kapitlets lydelse före den 1 januari 2001. Summan av den
beräknade folkpensionen och tilläggspensionen skall räknas om på sätt som
anges i 4 § andra och tredje styckena. Om pension har betalats ut skall värdet
av rätt till folkpension och tilläggspension minskas med vad som betalats ut
på sätt som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer. Vid överföring från Europeiska gemenskaperna skall vad som sägs
i 8 och 9 §§ om tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension i stället gälla folkpension och tilläggspension enligt de be-
stämmelser som anges i andra och tredje meningarna i denna punkt.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.