SFS 2004:854 Lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna / SFS 2004:854 Lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
040854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:125) om överföring av
värdet av pensionsrättigheter till och från
Europeiska gemenskaperna;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5, 8, 10, 11 och 13 §§ lagen

(2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Eu-
ropeiska gemenskaperna skall ha följande lydelse.

5 §

Värdet av pensionsrätt för premiepension skall utgöras av de tillgångar

som motsvarar tillgodohavandet på den försäkrades premiepensionskonto
enligt 7 kap. 4 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension vid tid-
punkten för inlösen av innehavet. Sådan inlösen skall ske snarast efter det att
Premiepensionsmyndigheten underrättats om att en begäran om överföring
kommit in till Försäkringskassan.

�verföringen till gemenskaperna skall omfatta det värde som anges i

första stycket.

8 §

En tjänsteman som slutar sin anställning vid gemenskaperna för att

övergå till verksamhet som anställd eller egenföretagare i Sverige kan få
värdet av pensionsrätt som han eller hon är berättigad till inom gemenska-
perna överfört till ett konto hos Försäkringskassan. Värdet av pensionsrättig-
heter för allmän ålderspension, beräknat enligt 9 §, som tidigare överförts till
gemenskaperna skall därvid på nytt ge upphov till allmän ålderspension en-
ligt svensk lag. Vid fastställandet av pensionspoäng för tilläggspension och
pensionsrätt för inkomstpension och premiepension gäller bestämmelserna i
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

10 §

Värdet av pensionsrätt, som överförs från gemenskaperna till Försäk-

ringskassan men som inte skall återföras till det allmänna pensionssystemet,
skall av Försäkringskassan utan dröjsmål placeras enligt tjänstemannens val
i en sådan pensionsförsäkring som avses i 58 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229) eller i en eller flera av sparformerna enligt lagen (1993:931) om
individuellt pensionssparande.

11 §

Försäkringskassan handlägger ärenden om överföring till gemen-

skaperna av värdet av pensionsrättigheter för allmän ålderspension och om
överföring från gemenskaperna av värdet av pensionsrätt.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

SFS 2004:854

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:854

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Försäkringskassan skall samverka med gemenskaperna i fråga om for-

merna för överföring av pensionsrättigheter till och från gemenskaperna.

13 §

För Försäkringskassans beslut i ärenden enligt denna lag gäller i till-

lämpliga delar följande bestämmelser om beslut om pension i lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

� 13 kap. 9 § första stycket samt 10�13, 15 och 16 §§ om omprövning,

och

� 13 kap. 17�18 §§, 19 § andra och tredje styckena, 20 och 21 §§, 22 a §

samt 23 § om överklagande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Beträffande 13 § andra strecksatsen tillämpas föreskrifterna i punkterna

3 och 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:784)
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.