SFS 2009:1008 Lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna / SFS 2009:1008 Lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
091008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:125) om överföring av
värdet av pensionsrättigheter till och från
Europeiska gemenskaperna;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5, 8, 10, 11 och 13 §§ samt rubri-

ken närmast före 11 § lagen (2002:125) om överföring av värdet av pen-
sionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna ska ha följande ly-
delse.

5 §

2

Värdet av pensionsrätt för premiepension ska utgöras av de tillgångar

som motsvarar tillgodohavandet på den försäkrades premiepensionskonto
enligt 7 kap. 4 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension vid tid-
punkten för inlösen av innehavet. Sådan inlösen ska ske snarast efter det att
en begäran om överföring kommit in till Pensionsmyndigheten.

�verföringen till gemenskaperna ska omfatta det värde som anges i första

stycket.

8 §

3

En tjänsteman som slutar sin anställning vid gemenskaperna för att

övergå till verksamhet som anställd eller egenföretagare i Sverige kan få vär-
det av pensionsrätt som han eller hon är berättigad till inom gemenskaperna
överfört till ett konto hos Pensionsmyndigheten. Värdet av pensionsrättig-
heter för allmän ålderspension, beräknat enligt 9 §, som tidigare överförts till
gemenskaperna ska därvid på nytt ge upphov till allmän ålderspension enligt
svensk lag. Vid fastställandet av pensionspoäng för tilläggspension och pen-
sionsrätt för inkomstpension och premiepension gäller bestämmelserna i la-
gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

10 §

4

Värdet av pensionsrätt, som överförs från gemenskaperna till Pen-

sionsmyndigheten men som inte ska återföras till det allmänna pensionssys-
temet, ska av Pensionsmyndigheten utan dröjsmål placeras enligt tjänste-
mannens val i en sådan pensionsförsäkring som avses i 58 kap. inkomstskat-
telagen (1999:1229) eller i en eller flera av sparformerna enligt lagen
(1993:931) om individuellt pensionssparande.

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2004:854.

3 Senaste lydelse 2004:854.

4 Senaste lydelse 2004:854.

SFS 2009:1008

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:1008

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Pensionsmyndighetens uppgifter

11 §

5

Pensionsmyndigheten handlägger ärenden om överföring till gemen-

skaperna av värdet av pensionsrättigheter för allmän ålderspension och om
överföring från gemenskaperna av värdet av pensionsrätt.

Pensionsmyndigheten ska samverka med gemenskaperna i fråga om for-

merna för överföring av pensionsrättigheter till och från gemenskaperna.

13 §

6

För Pensionsmyndighetens beslut i ärenden enligt denna lag gäller i

tillämpliga delar följande bestämmelser om beslut om pension i lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

� 13 kap. 9 § första stycket samt 10�13, 15 och 16 §§ om omprövning,

och

� 13 kap. 17, 17 a och 18 §§, 19 § andra och tredje styckena, 20, 21, 22 a

samt 23 §§ om överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:854.

6 Senaste lydelse 2007:1016.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.