SFS 2002:221 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada / SFS 2002:221 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
020221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konvention om social trygghet mellan Sverige
och Kanada;

utfärdad den 25 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Den konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada som

har undertecknats i Ottawa den 30 januari 2002 skall gälla som lag här i lan-
det. Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 §

Behörig myndighet enligt artikel I i konventionen är för Sveriges del

Riksförsäkringsverket.

3 §

Vid tillämpning av konventionen skall avgiften för sjukersättning och

aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgif-
ten enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel
av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

LARS ENGQVIST
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:106, bet. 2001/02:SfU14, rskr. 2001/02:221.

SFS 2002:221

Utkom från trycket
den 8 maj 2002

background image

2

SFS 2002:221

Konvention om social trygghet mellan
Sveriges regering och Kanadas
regering

Sveriges regering och Kanadas regering som
är beslutna att fortsätta sitt samarbete om so-
cial trygghet, som beaktar de förändringar som
inträffat i ländernas lagstiftning om social
trygghet sedan konventionen mellan Sverige
och Kanada om social trygghet underteckna-
des i Stockholm den 10 april 1985, har beslu-
tat att träffa en ny konvention i detta syfte och
har kommit överens om följande.

AVDELNING I
ALLM�NNA BEST�MMELSER

Artikel I

Definitioner

1. I denna konvention avses med:

⬝förmån⬝, med avseende på en part, varje

pension eller kontantförmån enligt den partens
lagstiftning och varje tillägg till eller höjning
av en sådan pension eller kontantförmån.

⬝behörig myndighet⬝, för Kanadas del, den

eller de ministrar som ansvarar för tillämp-
ningen av kanadensisk lagstiftning och för
Sveriges del, regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

⬝behörig institution⬝, för Kanadas del, den

behöriga myndigheten och för Sveriges del,
den institution som svarar för tillämpningen
av den i artikel II angivna lagstiftningen.

⬝förmånsgrundande period⬝, med avseende

på en part, avgiftsperiod, försäkringsperiod el-
ler bosättningsperiod som tillämpas för att för-
värva rätt till en förmån enligt den partens lag-
stiftning. För Kanadas del täcker termen också
den period under vilken invalidpension betalas
ut enligt den kanadensiska pensionsplanen.

Agreement on Social Security between
the Government of Sweden and the
Government of Canada

The Government of Sweden and the Govern-
ment of Canada, Resolved to continue their
cooperation in the field of social security, tak-
ing into account changes to their respective
social security legislation since the Agreement
on Social Security between Sweden and Can-
ada was signed at Stockholm on 10 April
1985, have decided to conclude a new agree-
ment for this purpose, and have agreed as fol-
lows:

PART I
GENERAL PROVISIONS

Article I

Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

�Sbenefit⬝ means, as regards a Party, any

pension or cash benefit for which provision is
made in the legislation of that Party and in-
cludes any supplements or increases applica-
ble to such a pension or cash benefit;

�Scompetent authority⬝ means, as regards

Canada, the Minister or Ministers responsible
for the application of the legislation of Can-
ada; and, as regards Sweden, the Government
or the authority nominated by the Govern-
ment;

�Scompetent institution⬝ means, as regards

Canada, the competent authority; and, as re-
gards Sweden, the authority charged with the
implementation of the legislation specified in
Article II;

�Screditable period⬝ means, as regards a

Party, a period of contributions, insurance or
residence used to acquire the right to a benefit
under the legislation of that Party; as regards
Canada, it also means a period during which a
disability pension is payable under the Canada
Pension Plan;

background image

3

SFS 2002:221

Accord sur la sécurité sociale entre le
Gouvernement de la Suéde et le
Gouvernement du Canada

Le Gouvernement de la Suède et le Gouverne-
ment du Canada, Résolus à continuer de coo-
pérer dans le domaine de la sécurité sociale,
tenant compte des modifications apportées
aux dispositions législatives régissant leurs ré-
gimes de sécurité sociale respectifs depuis
l�"Accord de sécurité sociale entre la Suède et
le Canada, signé à Stockholm le 10 avril 1985,
ont décidé de conclure un nouvel accord à
cette fin, et sont convenus des dispositions
suivantes:

TITRE I
DISPOSITIONS G�0N�0RALES

Article I

Définitions

1. Aux fins du présent Accord :

« prestation » désigne, pour une Partie,

toute pension ou prestation en espèces prévue
par la législation de ladite Partie, y compris
toute majoration ou tout supplément qui y sont
applicables;

« autorité compétente » désigne, pour le Ca-

nada, le ou les ministres chargés de l�"applica-
tion de la législation du Canada; et, pour la
Suède, le Gouvernement ou l�"autorité nommée
par le Gouvernement;

« institution compétente » désigne, pour le

Canada, l�"autorité compétente; et, pour la
Suède, l�"autorité chargée de la mise en appli-
cation de la législation visée à l�"article II;

« période admissible » désigne, pour une

Partie, toute période de cotisation, d�"assurance
ou de résidence ouvrant droit à une prestation
aux termes de la législation de ladite Partie;
cette expression désigne en outre, pour le Ca-
nada, toute période où une pension d�"invali-

background image

4

SFS 2002:221

⬝garantipension⬝, med avseende på svensk

lagstiftning, garantipension till ålderspension
och garantipension till efterlevandepension.

⬝lagstiftning⬝, med avseende på en part, de

lagar och föreskrifter som anges i artikel II för
den parten.

⬝tidigare konvention⬝, konventionen om so-

cial trygghet mellan Sverige och Kanada un-
dertecknad i Stockholm den 10 april 1985.

2. Termer som inte definieras i denna arti-

kel har den betydelse som tillkommer dem en-
ligt den tillämpliga lagstiftningen.

Artikel II

Lagstiftning på vilken konventionen skall
tillämpas

1. Denna konvention skall tillämpas på föl-
jande lagstiftning:

a) För Kanadas del
i) lagen om trygghet vid ålderdom med fö-

reskrifter till denna,

ii) den kanadensiska pensionsplanen med

föreskrifter till denna.

b) För Sveriges del
i) lagstiftningen om sjukersättning och akti-

vitetsersättning,

ii) lagstiftningen om garantipensioner och

inkomstgrundade ålderspensioner, samt

iii)

lagstiftningen om efterlevandepensio-

ner och efterlevandestöd till barn.

2. Om inte annat följer av punkt 3, skall

denna konvention också tillämpas på lagar och
föreskrifter som ändrar, utvidgar, konsoliderar
eller ersätter den lagstiftning som anges i
punkt 1 i denna artikel.

�Sguaranteed pension⬝ means, as regards the

legislation of Sweden, a guaranteed pension to
old-age pensions and a guaranteed pension to
survivors�" pensions;

�Slegislation⬝ means, as regards a Party, the

laws and regulations specified in Article II
with respect to that Party;

�Sprevious Agreement⬝ means the Agree-

ment on Social Security between Sweden and
Canada signed at Stockholm on 10 April
1985.

2. Any term not defined in this Article has

the meaning assigned to it in the applicable
legislation.

Article II

Legislation to Which the Agreement Applies

1. This Agreement shall apply to the following
legislation:

(a) with respect to Canada:
(i) the Old Age Security Act and the regula-

tions made thereunder; and

(ii) the Canada Pension Plan and the regula-

tions made thereunder;

(b) with respect to Sweden
(i) the legislation regarding sickness com-

pensation and activity compensation;

(ii)

the legislation regarding guaranteed

pensions and income-based old-age pensions;
and

(iii) the legislation regarding survivors pen-

sions and surviving children�"s allowance.

2. Subject to paragraph 3, this Agreement

shall also apply to laws and regulations which
amend, supplement, consolidate or supersede
the legislation specified in paragraph 1.

background image

5

SFS 2002:221

dité est payable aux termes du Régime de pen-
sions du Canada;

« pension garantie » désigne, pour la légis-

lation de la Suède, une pension garantie rela-
tive à la pension de vieillesse et une pension
garantie relative aux pensions de survivant;

« législation » désigne, pour une Partie, les

lois et les règlements visés à l�"article II, pour
ladite Partie;

« Accord précédent » désigne l�"Accord de

sécurité sociale entre la Suède et le Canada si-
gné à Stockholm, le 10 avril 1985.

2. Tout terme non défini au présent article a

le sens qui lui est attribué par la législation ap-
plicable.

Article II

Législation à laquelle l�"Accord s�"applique

1. Le présent Accord s�"applique à la législa-
tion suivante :

(a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et

les règlements qui en découlent, et

(ii) e Régime de pensions du Canada et les

règlements qui en découlent;

(b) pour la Suède :
(i) la législation relative à la compensation

pour maladie et à la compensation pour acti-
vité;

(ii) la législation relative aux pensions ga-

ranties et aux pensions de vieillesse tenant
compte des revenus antérieurs;

(iii) la législation relative aux pensions de

survivant et à l�"allocation aux enfants survi-
vants.

2. Sous réserve des dispositions du paragra-

phe 3, le présent Accord s�"applique également
aux lois et aux règlements qui modifient, com-
plètent, unifient ou remplacent la législation
visée au paragraphe 1.

background image

6

SFS 2002:221

3. Denna konvention skall vidare tillämpas

på lagar och föreskrifter som utvidgar en parts
lagstiftning till att gälla nya kategorier av för-
månstagare eller nya förmåner, såvida inte
denna part har gjort invändning om detta till
den andra parten senast tre månader efter det
att lagarna och föreskrifterna i fråga har trätt i
kraft.

Artikel III

Personer som omfattas av konventionen

Denna konvention skall gälla personer som är
eller har varit omfattade av kanadensisk eller
svensk lagstiftning och personer som enligt
endera partens lagstiftning är familjemedlem-
mar eller efterlevande till sådana personer.

Artikel IV

Likabehandling

1. En medborgare i en part och dennes famil-
jemedlemmar och efterlevande skall vara un-
derkastade åtagandena i den andra partens lag-
stiftning och vara berättigade till förmånerna i
denna lagstiftning på samma villkor som med-
borgarna i den sistnämnda parten.

2. Med avseende på kanadensisk lagstift-

ning skall punkt 1 tillämpas på en person som
avses i artikel III oavsett medborgarskap.

Artikel V

Export av förmåner

1. I den mån inte annat föreskrivs i denna kon-
vention, får inte förmåner som kan utges en-
ligt en parts lagstiftning till en person som av-
ses i artikel III, inräknat förmåner som förvär-
vats med stöd av denna konvention, minskas,
ändras, innehållas, dras in eller förklaras för-

3. This Agreement shall further apply to

laws and regulations which extend the legisla-
tion of a Party to new categories of beneficiar-
ies or to new benefits unless an objection on
the part of that Party has been communicated
to the other Party not later than 3 months fol-
lowing the entry into force of such laws and
regulations.

Article III

Persons to Whom the Agreement Applies

This Agreement shall apply to any person who
is or who has been subject to the legislation of
Canada or Sweden, and to the dependants and
survivors of such a person within the meaning
of the legislation of either Party.

Article IV

Equality of Treatment

1. A citizen of a Party, and the dependants and
survivors of such a person, shall be subject to
the obligations of the legislation of the other
Party and shall be eligible for the benefits of
that legislation under the same conditions as
citizens of the latter Party.

2. As regards the legislation of Canada, par-

agraph 1 shall apply to any person described
in Article III, without regard to citizenship.

Article V

Export of Benefits

1. Unless otherwise provided in this Agree-
ment, benefits payable under the legislation of
a Party to any person described in Article III,
including benefits acquired by virtue of this
Agreement, shall not be subject to any reduc-
tion, modification, suspension, cancellation or

background image

7

SFS 2002:221

3. Le présent Accord s�"applique de plus aux

lois et aux règlements qui étendent la législa-
tion d�"une Partie à de nouvelles catégories de
bénéficiaires ou à de nouvelles prestations
sauf objection d�"une Partie communiquée à
l�"autre Partie pas plus de 3 mois après l�"entrée
en vigueur desdites lois et desdits règlements.

Article III

Personnes à qui l�"Accord s�"applique

Le présent Accord s�"applique à toute personne
qui est ou qui a été assujettie à la législation du
Canada ou de la Suède ainsi qu�"aux personnes
à charge et aux survivants de ladite personne
au sens de la législation applicable de l�"une ou
l�"autre Partie.

Article IV

�0galité de traitement

1. Tout citoyen d�"une Partie, ainsi que les per-
sonnes à charge et les survivants dudit ci-
toyen, sont soumis aux obligations de la légis-
lation de l�"autre Partie et sont admissibles aux
prestations de ladite législation aux mêmes
conditions que les citoyens de cette dernière
Partie.

2. En ce qui concerne la législation du Ca-

nada, le paragraphe 1 s�"applique à toute per-
sonne décrite à l�"article III, sans égard à la ci-
toyenneté.

Article V

Versement des prestations à l�"étranger

1. Sauf dispositions contraires du présent Ac-
cord, toute prestation payable aux termes de la
législation d�"une Partie à toute personne visée
à l�"article III, y compris toute prestation acqu-
ise aux termes du présent Accord, ne peut
subir aucune réduction, ni modification, ni

background image

8

SFS 2002:221

verkade endast av det skälet att den förmåns-
berättigade är bosatt inom den andra partens
territorium och skall även betalas ut när han
eller hon befinner sig inom den andra partens
territorium.

2. Förmåner som enligt denna konvention

skall betalas ut till en person som är eller har
varit omfattad av båda parters lagstiftning el-
ler till dennes familjemedlemmar eller efterle-
vande, skall betalas ut när personen eller den-
nes familjemedlemmar eller efterlevande, vis-
tas inom en tredje stats territorium.

AVDELNING II
BEST�MMELSER OM TILL�MPLIG
LAGSTIFTNING

Artikel VI

Allmän regel för anställda och egenföretagare

Om inte annat följer av artiklarna VII�X, skall

a) en arbetstagare som arbetar inom en parts

territorium när det gäller detta arbete vara om-
fattad endast av den partens lagstiftning, och

b) en egenföretagare som är bosatt inom en

parts territorium och som arbetar för egen räk-
ning inom den andra partens territorium eller
inom båda parters territorier, när det gäller
detta arbete vara omfattad endast av lagstift-
ningen i den förstnämnda parten.

Artikel VII

Utsändning

1. En arbetstagare, som är omfattad av en
parts lagstiftning och som av sin arbetsgivare
sänds ut för att arbeta inom den andra partens
territorium för samma arbetsgivare eller för
någon som står i relation till denne, skall, när
det gäller detta arbete, vara omfattad endast av
den förstnämnda partens lagstiftning som om
arbetet hade utförts inom denna parts territo-

confiscation by reason only of the fact that the
person resides in the territory of the other
Party, and these benefits shall be paid when
that person is in the territory of the other
Party.

2. Benefits payable under this Agreement to

a person who is or who has been subject to the
legislation of both Parties, or to the depend-
ants or survivors of such a person, shall be
paid when that person, or the dependant or
survivor, is in the territory of a third State.

PART II
PROVISIONS CONCERNING THE
APPLICABLE LEGISLATION

Article VI

General Rule for Employed and Self-
Employed Persons

Subject to Articles VII to X:

(a) an employed person who works in the

territory of a Party shall, in respect of that
work, be subject only to the legislation of that
Party;

(b) a self-employed person who resides in

the territory of a Party and who works for his
or her own account in the territory of the other
Party or in the territories of both Parties shall,
in respect of that work, be subject only to the
legislation of the first Party.

Article VII

Detachments

1. An employed person who is subject to the
legislation of a Party and who is sent by that
person�"s employer to work in the territory of
the other Party for the same or a related
employer shall, in respect of that work, be
subject only to the legislation of the first Party
as though that work were performed in its ter-
ritory. Subject to paragraph 2, this coverage

background image

9

SFS 2002:221

suspension, ni suppression, ni confiscation du
seul fait que ladite personne réside sur le terri-
toire de l�"autre Partie, et ladite prestation est
versée quand ladite personne se trouve sur le
territoire de l�"autre Partie.

2. Toute prestation payable aux termes du

présent Accord à une personne qui est ou qui a
été assujettie à la législation des Parties, ou
aux personnes à charge ou aux survivants de
ladite personne, est versée quand ladite per-
sonne, ou les personnes à charge ou les survi-
vants se trouve sur le territoire d�"un état tiers.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES ì LA
L�0GISLATION APPLICABLE

Article VI

Règle générale pour les travailleurs salariés
et les travailleurs autonomes

Sous réserve des articles VII à X :

(a) tout travailleur salarié qui travaille sur le

territoire d�"une Partie n�"est assujetti, relative-
ment à ce travail, qu�"à la législation de ladite
Partie;

(b) tout travailleur autonome qui réside sur

le territoire d�"une Partie et qui travaille à son
propre compte sur le territoire de l�"autre Partie
ou sur le territoire des deux Parties est assu-
jetti, relativement à ce travail, uniquement à la
législation de la première Partie.

Article VII

Détachements

1. Tout travailleur salarié qui est assujetti à la
législation d�"une Partie et qui est appelé, par
son employeur, à travailler sur le territoire de
l�"autre Partie au service du même employeur
ou d�"un employeur apparenté est assujetti, re-
lativement à ce travail, uniquement à la légis-
lation de la première Partie comme si ce tra-
vail s�"effectuait sur son territoire. Sous réserve

background image

10

SFS 2002:221

rium. Med undantag för vad som följer av
punkt 2 gäller detta högst 60 månader, om
inte förhandsmedgivande har lämnats av båda
parters behöriga myndigheter.

2. Gränsen 60 månader i punkt 1 skall inte

tillämpas på en person som är verksam i statlig
anställning för en part och som sänts ut för att
arbeta inom den andra partens territorium.

Artikel VIII

Ombordanställda

En ombordanställd person som utan denna
konvention skulle omfattas av båda parters
lagstiftning skall, när det gäller den anställ-
ningen, omfattas endast av svensk lagstiftning
om fartyget för svensk flagg och endast av ka-
nadensisk lagstiftning i varje annat fall.

Artikel IX

Lokalanställda i statlig tjänst

En person som är lokalanställd inom den ena
partens territorium i statlig tjänst för den andra
parten skall, när det gäller denna anställning,
vara omfattad av den förstnämnda partens lag-
stiftning.

Artikel X

Undantag

Parternas behöriga myndigheter kan komma
överens om att bevilja undantag från bestäm-
melserna i artiklarna VI - IX för vissa personer
eller persongrupper.

may not be maintained for more than 60
months without the prior consent of the com-
petent authorities of both Parties.

2. The limitation of 60 months in paragraph

1 shall not apply in the case of a person who is
engaged in government employment for a
Party and who is sent to work in the territory
of the other Party.

Article VIII

Crews of Ships

A person who, but for this Agreement, would
be subject to the legislation of both Parties in
respect of employment as a member of the
crew of a ship shall, in respect of that employ-
ment, be subject only to the legislation of
Sweden if the ship flies the flag of Sweden
and only to the legislation of Canada in any
other case.

Article IX

Locally Engaged Government Employees

A person who is locally engaged in the terri-
tory of a Party in government employment for
the other Party shall, in respect of that
employment, be subject to the legislation of
the first Party.

Article X

Exceptions

The competent authorities of the Parties may,
by common agreement, make exceptions to
the provisions of Articles VI through IX with
respect to any person or categories of persons.

background image

11

SFS 2002:221

du paragraphe 2, cet assujettissement ne peut
être maintenu pendant plus de 60 mois sans
l�"approbation préalable des autorités compé-
tentes desdites Parties.

2. La limitation de 60 mois du paragraphe 1

ne s�"applique pas dans le cas d�"une personne
au service d�"un gouvernement pour une Partie
appelée à travailler sur le territoire de l�"autre
Partie.

Article VIII

�0quipages de navires

Toute personne qui, à défaut du présent Ac-
cord, serait assujettie à la législation des Par-
ties relative ment à un emploi comme membre
de l�"équipage d�"un navire, est assujettie, relati-
vement à cet emploi, uniquement à la législa-
tion de la Suède si le navire bat pavillon sué-
dois et uniquement à la législation du Canada
dans tout autre cas.

Article IX

Employés du gouvernement recrutés sur place

Toute personne dont les services sont retenus
sur place, sur le territoire d�"une Partie, au ser-
vice du gouvernement de l�"autre Partie est
assujettie, relativement à cet emploi, unique-
ment à la législation de la première Partie.

Article X

Exceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent,
d�"un commun accord, prévoir des exceptions
aux dispositions des articles VI à IX à l�"égard
de toute personne ou catégorie de personnes.

background image

12

SFS 2002:221

Artikel XI

Definition av vissa bosättningsperioder med
avseende på kanadensisk lagstiftning

1. För beräkning av förmåner enligt lagen om
trygghet vid ålderdom i Kanada skall följande
gälla.

a) Om en person omfattas av den kanaden-

siska pensionsplanen eller av någon fullstän-
dig pensionsplan i en provins i Kanada under
en period då han eller hon vistas eller är bosatt
i Sverige skall perioden räknas som en bosätt-
ningsperiod i Kanada; detsamma skall gälla
personens make, sambo samt personens famil-
jemedlemmar som följer med och bor tillsam-
mans med denne i Sverige. Detta gäller dock
inte om den medföljande omfattas av svensk
lagstiftning på grund av anställning eller egen-
företagande.

b) Om en person omfattas av svensk lag-

stiftning under en period då han eller hon vis-
tas eller är bosatt i Kanada skall perioden inte
räknas som en bosättningsperiod i Kanada;
detsamma skall gälla personens make, sambo
samt personens familjemedlemmar som följer
med till Kanada och bor tillsammans med
denne. Detta gäller dock inte om den medföl-
jande omfattas av den kanadensiska pensions-
planen eller av någon fullständig pensionsplan
i en provins i Kanada på grund av anställning
eller egenföretagande.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall föl-

jande gälla.

a) En person skall anses vara omfattad av

den kanadensiska pensionsplanen eller av nå-
gon fullständig pensionsplan i en provins i Ka-
nada under en period då denne vistas i eller är
bosatt i Sverige eller Kanada endast om han
eller hon på grund av anställning eller egenfö-
retagande under perioden är skyldig att betala
avgifter i enlighet med planen.

Article XI

Definition of Certain Periods of Residence
with Respect to the Legislation of Canada

1. For the purpose of calculating the amount
of benefits under the Old Age Security Act:

(a) if a person is subject to the Canada Pen-

sion Plan or to the comprehensive pension
plan of a province of Canada during any pe-
riod of presence or residence in Sweden, that
period shall be considered as a period of resi-
dence in Canada for that person as well as for
that person�"s spouse or common-law partner
and dependants who accompany that person to
Sweden, who reside with that person in Swe-
den, and who are not subject to the legislation
of Sweden by reason of employment or self-
employment;

(b) if a person is subject to the legislation of

Sweden during any period of presence or resi-
dence in Canada, that period shall not be con-
sidered as a period of residence in Canada for
that person nor for that person�"s spouse or
common-law partner and dependants who ac-
company that person to Canada, who reside
with that person in Canada, and who are not
subject to the Canada Pension Plan or to the
comprehensive pension plan of a province of
Canada by reason of employment or self-em-
ployment.

2. In the application of paragraph 1:
(a) a person shall be considered to be sub-

ject to the Canada Pension Plan or to the com-
prehensive pension plan of a province of Can-
ada during a period of presence or residence in
Sweden or Canada only if that person must
make contributions pursuant to the plan con-
cerned during that period by reason of em-
ployment or self-employment;

background image

13

SFS 2002:221

Article XI

Définition de certaines périodes de résidence
à l�"égard de la législation du Canada

1. Aux fins du calcul du montant des presta-
tions aux termes de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse :

(a) si une personne est assujettie au Régime

de pensions du Canada ou au régime général
de pensions d�"une province du Canada pen-
dant une période quelconque de présence ou
de résidence en Suède, ladite période est
considérée comme une période de résidence
au Canada relativement à ladite personne,
ainsi qu�"à son époux(se) ou à son conjoint de
fait et aux personnes à sa charge qui l�"accom-
pagnent en Suède, qui demeurent avec elle en
Suède et qui ne sont pas assujettis à la législa-
tion de la Suède en raison d�"emploi ou de tra-
vail autonome;

(b) si une personne est assujettie à la légis-

lation de la Suède pendant une période quel-
conque de présence ou de résidence au Ca-
nada, ladite période n�"est pas considérée
comme une période de résidence au Canada
relativement à ladite personne, ainsi qu�"à son
époux(se) ou à son conjoint de fait et aux per-
sonnes à sa charge qui l�"accompagnent au Ca-
nada, qui demeurent avec elle au Canada et
qui ne sont pas assujettis au Régime de pen-
sion du Canada ou au régime général de pen-
sions d�"une province du Canada en raison
d�"emploi ou de travail autonome.

2. Aux fins d�"application du paragraphe 1 :
(a) une personne est considérée assujettie au

Régime de pensions du Canada ou au régime
général de pensions d�"une province du Canada
pendant une période de présence ou de rési-
dence en Suède ou au Canada uniquement si
ladite personne doit verser des cotisations au
régime concerné pendant ladite période en rai-
son d�"emploi ou de travail autonome;

background image

14

SFS 2002:221

b) En person skall anses vara omfattad av

svensk lagstiftning under en period då denne
vistas i eller är bosatt i Kanada eller Sverige
endast om han eller hon eller dennes arbetsgi-
vare på grund av anställning eller egenföreta-
gande är skyldig att under perioden betala av-
gifter i enlighet svensk lagstiftning.

Artikel XII

Definition av vissa bosättningsperioder med
avseende på svensk lagstiftning

För beräkning av pensioner enligt svensk lag-
stiftning skall följande gälla.

a) Om en person omfattas av svensk lag-

stiftning under en period då han eller hon vis-
tas eller är bosatt i Kanada skall perioden räk-
nas som en bosättningsperiod i Sverige för den
personen och dennes make och barn under 18
år som följer med till Kanada, under förutsätt-
ning att familjemedlemmarna inte omfattas av
kanadensisk lagstiftning på grund av anställ-
ning eller egenföretagande.

b) Om en person omfattas av kanadensisk

lagstiftning under en period då han eller hon
vistas eller är bosatt i Sverige skall perioden
inte räknas som en bosättningsperiod i Sverige
för den personen och dennes make och barn
under 18 år som följer med till Sverige, under
förutsättning att familjemedlemmarna inte
omfattas av svensk lagstiftning på grund av
anställning eller egenföretagande.

(b) a person shall be considered to be sub-

ject to the legislation of Sweden during a pe-
riod of presence or residence in Canada or
Sweden only if that person or that person�"s
employer must make contributions pursuant to
Swedish legislation during that period by rea-
son of employment or self-employment.

Article XII

Definition of Certain Periods of Residence
with Respect to the Legislation of Sweden

For the purpose of calculating the amount of
pensions under Swedish legislation:

(a) if a person is subject to Swedish legisla-

tion during any period of presence or resi-
dence in Canada, that period shall be consid-
ered as a period of residence in Sweden for
that person and the person�"s spouse and chil-
dren under the age of 18 who have accompa-
nied that person to Canada, provided the fam-
ily members are not subject to the legislation
of Canada by reason of employment or self-
employment;

(b) if a person is subject to the legislation of

Canada during any period of presence or resi-
dence in Sweden, that period shall not be con-
sidered as a period of residence in Sweden for
that person and the person�"s spouse and chil-
dren under the age of 18 who have accompa-
nied that person to Sweden, provided the fam-
ily members are not subject to Swedish legis-
lation by reason of employment or self-em-
ployment.

background image

15

SFS 2002:221

(b) une personne est considérée assujettie à

la législation de la Suède pendant une période
de présence ou de résidence au Canada ou en
Suède uniquement si ladite personne ou son
employeur doit verser des cotisations aux ter-
mes de la législation de la Suède pendant la-
dite période en raison d�"emploi ou de travail
autonome.

Article XII

Définition de certaines périodes de résidence
à l�"égard de la législation de la Suède

Aux fins du calcul du montant des pensions
aux termes de la législation de la Suède :

(a) si une personne est assujettie à la législa-

tion de la Suède pendant une période quelcon-
que de présence ou de résidence au Canada,
ladite période est considérée comme une pé-
riode de résidence en Suède relativement à la-
dite personne, son conjoint et aux enfants de
moins de 18 ans qui l�"ont accompagnée au Ca-
nada, à condition que les membres de la fa-
mille ne soient pas assujettis à la législation du
Canada en raison d�"emploi ou de travail auto-
nome;

(b) si une personne est assujettie à la légis-

lation du Canada pendant une période quel-
conque de présence ou de résidence en Suède,
ladite période n�"est pas considérée comme une
période de résidence en Suède relativement à
ladite personne, son conjoint et aux enfants de
moins de 18 ans qui l�"ont accompagnée en
Suède, à condition que les membres de la fa-
mille ne soient pas assujettis à la législation de
la Suède en raison d�"emploi ou de travail auto-
nome.

background image

16

SFS 2002:221

AVDELNING III
BEST�MMELSER OM F�RM�&NER

KAPITEL 1
SAMMANL�GGNING

Artikel XIII

Förmånsgrundande perioder enligt
kanadensisk och svensk lagstiftning

1. Om någon inte har rätt till en förmån på
grund av att han eller hon inte har tillgodoräk-
nats tillräckliga förmånsgrundande perioder
enligt en parts lagstiftning skall, om inte annat
följer av denna konvention, rätten till förmån
bestämmas genom sammanläggning av perio-
der som tillgodoräknats enligt denna parts lag-
stiftning och sådana perioder som anges i
punkterna 2 och 3 nedan, förutsatt att de inte
sammanfaller.

2 a) För rätt till förmåner enligt Kanadas lag

om trygghet vid ålderdom skall en förmåns-
grundande period enligt svensk lagstiftning
räknas som en bosättningsperiod i Kanada.

b) För rätt till förmåner enligt den kanaden-

siska pensionsplanen skall ett kalenderår för
vilket pensionspoäng eller pensionsrättigheter
har tillgodoräknats för inkomstgrundande ål-
derspension enligt svensk lagstiftning räknas
som ett förmånsgrundande år enligt den kana-
densiska pensionsplanen.

3. För rätt till förmåner enligt svensk lag-

stiftning skall

a) ett kalenderår som är en förmånsgrun-

dande period enligt den kanadensiska pen-
sionsplanen räknas som ett förmånsgrundande
år enligt svensk lagstiftning, och

PART III
PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

CHAPTER 1
TOTALIZING

Article XIII

Periods under the Legislation of Canada and
Sweden

1. Unless otherwise provided in this Agree-
ment, if a person is not eligible for a benefit
because he or she has not accumulated suffi-
cient creditable periods under the legislation
of a Party, the eligibility of that person for that
benefit shall be determined by totalizing these
periods and those specified in paragraphs 2
and 3, provided that the periods do not over-
lap.

2. (a) For purposes of determining eligibil-

ity for a benefit under the Old Age Security
Act of Canada, a creditable period under the
legislation of Sweden shall be considered as a
period of residence in Canada.

(b) For purposes of determining eligibility

for a benefit under the Canada Pension Plan, a
calendar year for which pension points or pen-
sion rights have been credited for purposes of
income-based old-age pensions under the leg-
islation of Sweden shall be considered as a
year which is creditable under the Canada
Pension Plan.

3. For purposes of determining eligibility

for benefits under Swedish legislation:

(a) a calendar year which is a creditable pe-

riod under the Canada Pension Plan shall be
considered as a year creditable under the legis-
lation of Sweden;

background image

17

SFS 2002:221

TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES
PRESTATIONS

SECTION 1
TOTALISATION

Article XIII

Périodes aux termes de la législation du
Canada et de la Suède

1. Sauf dispositions contraires du présent Ac-
cord, si une personne n�"a pas droit à une pre-
station vu l�"insuffisance de périodes admis-
sibles aux termes de la législation d�"une Par-
tie, le droit de ladite personne à ladite presta-
tion est déterminé par la totalisation desdites
périodes et de celles spécifiées aux paragrap-
hes 2 et 3, pour autant que lesdites périodes ne
se superposent pas.

2. (a) Aux fins de déterminer le droit à une

prestation aux termes de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse du Canada, une période admis-
sible aux termes de la législation de la Suède
est considérée comme une période de rési-
dence sur le territoire du Canada.

(b) Aux fins de déterminer le droit à une

prestation aux termes du Régime de pensions
du Canada, une année civile pour laquelle des
points de pension ou des droits de pension ont
été crédités aux fins des pensions de vieillesse
tenant compte des revenus aux termes de la lé-
gislation de la Suède, est considérée comme
une année admissible aux termes du Régime
de pensions du Canada.

3. Aux fins de déterminer le droit à une

prestation aux termes de la législation de la
Suède :

(a) une année civile qui est une période ad-

missible aux termes du Régime de pensions du
Canada est considérée comme une année ad-
missible aux termes de la législation de la
Suède;

background image

18

SFS 2002:221

b) en förmånsgrundande period enligt den

kanadensiska lagen om trygghet vid ålderdom,
som inte ingår i en förmånsgrundande period
enligt den kanadensiska pensionsplanen, räk-
nas som en förmånsgrundande period enligt
svensk lagstiftning.

Artikel XIV

Perioder enligt tredje lands lagstiftning

För en person som efter sammanläggning en-
ligt artikel XIII av de förmånsgrundande peri-
oderna enligt båda parters lagstiftning inte har
rätt till en förmån skall rätten till denna för-
mån bestämmas genom sammanläggning av
dessa perioder och sådana förmånsgrundande
perioder som har fullgjorts enligt ett tredje
lands lagstiftning med vilket båda parter har
gällande konventioner om social trygghet,
med bestämmelser om sammanläggning av
perioder och vilka bestämmelser gäller för
personen i fråga.

KAPITEL 2
F�RM�&NER ENLIGT KANADENSISK
LAGSTIFTNING

Artikel XV

Förmåner enligt lagen om trygghet vid
ålderdom

1. Om en person är berättigad till pension eller
ersättning enligt lagen om trygghet vid ålder-
dom endast genom tillämpning av bestämmel-
serna om sammanläggning i kapitel 1 skall
Kanadas behöriga institution beräkna pensio-
nens eller ersättningens belopp enligt denna
lags bestämmelser om partiell pension eller er-
sättning uteslutande på grundval av de bosätt-
ningsperioder i Kanada som får tillgodoräknas
enligt nämnda lag.

(b) any period which is a creditable period

under the Old Age Security Act of Canada and
which is not part of a creditable period under
the Canada Pension Plan shall be considered
as a period which is creditable under the legis-
lation of Sweden.

Article XIV

Periods under the Legislation of a Third State

If a person is not eligible for a benefit on the
basis of the creditable periods under the legis-
lation of the Parties, totalized as provided in
Article XIII, the eligibility of that person for
that benefit shall be determined by totalizing
these periods and creditable periods comple-
ted under the legislation of a third State with
which both Parties are bound by social secu-
rity instruments which provide for the totali-
zing of periods for that person.

CHAPTER 2
BENEFITS UNDER THE LEGISLATION
OF CANADA

Article XV

Benefits under the Old Age Security Act

1. If a person is eligible for a pension or allo-
wance under the Old Age Security Act solely
through the application of the totalizing provi-
sions of Chapter 1, the competent institution
of Canada shall calculate the amount of the
pension or allowance payable to that person in
conformity with the provisions of that Act go-
verning the payment of a partial pension or al-
lowance, exclusively on the basis of the peri-
ods of residence in Canada which may be con-
sidered under that Act.

background image

19

SFS 2002:221

4 SFS 2002:191�248

(b) toute période qui est une période admis-

sible aux termes de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie
d�"une période admissible aux termes du Ré-
gime de pensions du Canada est considérée
comme une période admissible aux termes de
la législation de la Suède.

Article XIV

Périodes aux termes de la législation d�"un état
tiers

Si une personne n�"a pas droit à une prestation
en fonction des périodes admissibles aux ter-
mes de la législation des Parties, totalisées
conformément à l�"article XIII, le droit de la-
dite personne à ladite prestation est déterminé
par la totalisation desdites périodes et des péri-
odes admissibles aux termes de la législation
d�"un état tiers avec lequel les Parties sont liées
par des instruments de sécurité sociale prévoy-
ant la totalisation de périodes pour cette per-
sonne.

SECTION 2
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA
L�0GISLATION DU CANADA

Article XV

Prestations aux termes de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse

1. Si une personne a droit à une pension ou à
une allocation prévue aux termes de la Loi sur
la sécurité de la vieillesse uniquement suite à
l�"application des dispositions relatives à la to-
talisation énoncées à la section 1, l�"institution
compétente du Canada détermine le montant
de la pension ou de l�"allocation payable à la-
dite personne conformément aux dispositions
de ladite loi qui régissent le versement de la
pension partielle ou de l�"allocation, unique-
ment en fonction des périodes de résidence au
Canada admissibles aux termes de ladite loi.

background image

20

SFS 2002:221

2. Punkt 1 skall även gälla personer utanför

Kanada som skulle vara berättigade till full
pension i Kanada men som inte har varit bo-
satta där under den kortaste tid som krävs en-
ligt lagen om trygghet vid ålderdom för utbe-
talning av pensioner utanför Kanada.

3. Om inte annat följer av andra bestämmel-

ser i denna konvention skall

a) en pension enligt lagen om trygghet vid

ålderdom betalas ut till en person som vistas
utanför Kanada endast om dennes bosättnings-
tid, efter sammanläggning enligt kapitel 1, är
minst lika lång som den kortaste period av bo-
sättning i Kanada som krävs för utbetalning av
pensioner utanför Kanada; och

b) en ersättning och ett garanterat inkomst-

tillägg enligt lagen om trygghet vid ålderdom
betalas ut till en person som vistas utanför Ka-
nada endast i den utsträckning som den lagen
tillåter det.

Artikel XVI

Förmåner enligt den kanadensiska
pensionsplanen

Om en person är berättigad till en förmån en-
ligt den kanadensiska pensionsplanen endast
genom tillämpning av bestämmelserna om
sammanläggning i kapitel 1, skall Kanadas be-
höriga institution beräkna förmånsbeloppen
som personen har rätt till på följande sätt:

a) Den inkomstrelaterade andelen av förmå-

nen skall beräknas enligt bestämmelserna i
den kanadensiska pensionsplanen enbart på
grundval av de pensionsgrundande inkomster
som tillgodoräknats enligt planen.

b) Förmånens grundbelopp skall beräknas

genom att multiplicera

2. Paragraph 1 shall also apply to a person

outside Canada who would be eligible for a
full pension in Canada but who has not resided
in Canada for the minimum period required by
the Old Age Security Act for the payment of a
pension outside Canada.

3. Notwithstanding any other provision of

this Agreement:

(a) a pension under the Old Age Security

Act shall be paid to a person who is outside
Canada only if that person�"s periods of resi-
dence, when totalized as provided in Chapter
1, are at least equal to the minimum period of
residence in Canada required by that Act for
the payment of a pension outside Canada;

(b) an allowance and a guaranteed income

supplement under the Old Age Security Act
shall be paid to a person who is outside Can-
ada only to the extent permitted by that Act.

Article XVI

Benefits under the Canada Pension Plan

If a person is eligible for a benefit under the
Canada Pension Plan solely through the appli-
cation of the totalizing provisions of Chapter
1, the competent institution of Canada shall
calculate the amount of benefit payable to that
person in the following manner:

(a) the earnings-related portion of the bene-

fit shall be determined in conformity with the
provisions of the Canada Pension Plan, exclu-
sively on the basis of the pensionable earnings
under that Plan;

(b) the flat-rate portion of the benefit shall

be determined by multiplying:

background image

21

SFS 2002:221

2. Les dispositions du paragraphe 1 s�"appli-

quent également à une personne qui est hors
du Canada et qui a droit à une pension inté-
grale au Canada, mais qui n�"a pas résidé au
Canada pendant la période de résidence mini-
male exigée par la Loi sur la sécurité de la vie-
illesse pour le versement d�"une pension hors
du Canada.

3. Nonobstant toute autre disposition du

présent Accord :

(a)

une pension de la Sécurité de la

vieillesse est versée à une personne qui est
hors du Canada uniquement si les périodes de
résidence de ladite personne, totalisées confor-
mément à la section 1, sont au moins égales à
la période minimale de résidence au Canada
exigée par ladite loi pour le versement de la
pension hors du Canada;

(b) l�"allocation et le supplément de revenu

garanti prévus aux termes de la Loi sur la sé-
curité de la vieillesse sont versés à une per-
sonne qui est hors du Canada uniquement dans
la mesure permise par ladite loi.

Article XVI

Prestations aux termes du Régime de pensions
du Canada

Si une personne a droit à une prestation prévue
aux termes du Régime de pensions du Canada
uniquement suite à l�"application des disposi-
tions relatives à la totalisation énoncées à la
section 1, l�"institution compétente du Canada
détermine le montant de la prestation payable
à ladite personne comme suit :

(a) la composante liée aux gains de la pres-

tation est calculée conformément aux disposi-
tions du Régime de pensions du Canada, uni-
quement en fonction des gains ouvrant droit à
pension crédités aux termes dudit Régime;

(b) la composante à taux uniforme de la

prestation est déterminée en multipliant :

background image

22

SFS 2002:221

i) förmånens grundbelopp beräknat enligt

bestämmelserna i den kanadensiska pensions-
planen med

ii) den kvot som motsvarar perioderna för

avgifter till den kanadensiska pensionsplanen i
förhållande till den kortaste period som krävs
för rätt till förmånen enligt denna plan, kvoten
får dock inte överstiga talet ett.

KAPITEL 3
F�RM�&NER ENLIGT SVENSK
LAGSTIFTNING

Artikel XVII

Beräkning av förmåner

1. Bestämmelserna om sammanläggning i ka-
pitel 1 skall inte tillämpas på grundkravet på
tre års bosättning i Sverige för rätt till garanti-
pension eller till sjukersättning eller aktivitets-
ersättning i form av garantiersättning.

2. Vid beräkning av garantipension respek-

tive sjukersättning och aktivitetsersättning i
form av garantiersättning skall förmåner enligt
den kanadensiska lagen om trygghet vid ålder-
dom eller förmåners grundbelopp enligt den
kanadensiska pensionsplanen inte beaktas.

3. Vid beräkning av sjukersättning och akti-

vitetsersättning skall endast inkomst intjänad
under den tid då den svenska lagstiftningen
var tillämplig beaktas.

(i) the amount of the flat-rate portion of the

benefit determined in conformity with the pro-
visions of the Canada Pension Plan by

(ii) the fraction which represents the ratio of

the periods of contributions to the Canada
Pension Plan in relation to the minimum qual-
ifying period required under that Plan to estab-
lish eligibility for that benefit, but in no case
shall that fraction exceed the value of one.

CHAPTER 3
BENEFITS UNDER THE LEGISLATION
OF SWEDEN

Article XVII

Calculating the Amount of Benefit Payable

1. The totalizing provisions of Chapter 1 shall
not apply to the basic requirement of three
years of residence in Sweden for entitlement
to a guaranteed pension or a sickness or acti-
vity compensation in the form of guaranteed
compensation.

2. When calculating the amount of a guar-

anteed pension or sickness or activity compen-
sation in the form of guaranteed compensa-
tion, benefits under the Old Age Security Act
of Canada as well as the flat-rate portion of
benefits under the Canada Pension Plan shall
not be taken into account.

3. When calculating the amount of sickness

compensation and activity compensation, only
income earned during periods when Swedish
legislation was applicable shall be taken into
account.

background image

23

SFS 2002:221

(i) le montant de la composante à taux uni-

forme de la prestation déterminé conformé-
ment aux dispositions du Régime de pensions
du Canada par

(ii) la fraction qui exprime le rapport entre

les périodes de cotisations au Régime de pen-
sions du Canada et la période minimale d�"ad-
missibilité à ladite prestation aux termes dudit
Régime, mais ladite fraction n�"excède en
aucun cas la valeur de un.

SECTION 3
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA
L�0GISLATION DE LA SU��DE

Article XVII

Calcul du montant de la prestation payable

1. Les dispositions relatives à la totalisation
énoncées à la section 1 ne s�"appliquent pas à
l�"exigence de base qui prévoit trois années de
résidence en Suède pour avoir droit à une pen-
sion garantie, à une compensation pour mala-
die ou à une compensation pour activité sous
forme de compensation garantie.

2. Pour déterminer le montant d�"une pen-

sion garantie, d�"une compensation pour mala-
die ou d�"une compensation pour activité sous
forme de compensation garantie, on ne tient
pas compte des prestations aux termes de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada
ainsi que de la composante à taux uniforme
des prestations aux termes du Régime de pen-
sions du Canada.

3. Pour déterminer le montant de la com-

pensation pour maladie et de la compensation
pour activité, on tient compte uniquement des
revenus gagnés durant les périodes au cours
desquelles la législation de la Suède était ap-
plicable.

background image

24

SFS 2002:221

Artikel XVIII

Utbetalning av förmåner utanför Sverige

Bestämmelserna i artikel V skall inte tillämpas
på efterlevandestöd till barn, och skall tilläm-
pas på garantipensioner samt sjukersättning
och aktivitetsersättning i form av garantier-
sättning endast i fråga om personer som, efter
tillämpning av sammanläggningsbestämmel-
serna i kapitel 1, har förmånsberättigande peri-
oder på minst 20 år.

AVDELNING IV
TILL�MPNINGSBEST�MMELSER
OCH �VRIGA BEST�MMELSER

Artikel XIX

Tillämpningsöverenskommelse

1. Parternas behöriga myndigheter skall i en
tillämpningsöverenskommelse fastställa de
bestämmelser som krävs för att tillämpa detta
avtal.

2. Parternas förbindelseorgan skall anges i

tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel XX

Informationsutbyte och ömsesidigt bistånd

1. De behöriga myndigheter och institutioner
som ansvarar för tillämpningen av denna kon-
vention skall

a) delge varandra sådan information som är

nödvändig för tillämpningen av denna kon-
vention i den utsträckning den lagstiftning för
vars tillämpning de är ansvariga medger detta;

b) bistå varandra för att fastställa rätt till

förmåner och dessas belopp enligt denna kon-
vention eller med stöd av lagstiftning på vil-
ken denna konvention är tilllämplig på samma

Article XVIII

Payment of Benefits outside Sweden

The provisions of Article V shall not apply to
surviving children�"s allowance, and shall
apply to guaranteed pension and sickness or
activity compensation in the form of guaran-
teed compensation only for persons who, after
applying the totalizing provisions of Chapter
1, have creditable periods of at least 20 years.

PART IV
ADMINISTRATIVE AND
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article XIX

Administrative Arrangement

1. The competent authorities of the Parties
shall establish, by means of an administrative
arrangement, the measures necessary for the
application of this Agreement.

2. The liaison agencies of the Parties shall

be designated in that arrangement.

Article XX

Exchange of Information and Mutual
Assistance

1. The competent authorities and institutions
responsible for the application of this Agree-
ment:

(a) shall, to the extent permitted by the leg-

islation which they administer, communicate
to each other any information necessary for
the application of this Agreement;

(b) shall lend their good offices and furnish

assistance to one another for the purpose of
determining eligibility for, or the amount of,
any benefit under this Agreement, or under the
legislation to which this Agreement applies, as

background image

25

SFS 2002:221

Article XVIII

Versement des prestations à l�"extérieur de la
Suède

Les dispositions de l�"article V ne s�"appliquent
pas à l�"allocation pour enfant survivant et
s�"appliquent à la pension garantie ainsi qu�"à la
compensation pour maladie et à la compensa-
tion pour activité antérieure sous forme de
compensation garantie uniquement aux per-
sonnes qui, après application des dispositions
relatives à la totalisation de la section 1, dispo-
sent d�"une période admissible d�"au moins 20
ans.

TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET
DIVERSES

Article XIX

Arrangement administratif

1. Les autorités compétentes des Parties fix-
ent, au moyen d�"un arrangement administratif,
les modalités requises à l�"application du pré-
sent Accord.

2. Les organismes de liaison des Parties

sont désignés dans ledit arrangement.

Article XX

�0change de renseignements et assistance
mutuelle

1. Les autorités et institutions compétentes
chargées de l�"application du présent Accord :

(a) se communiquent, dans la mesure où la

législation qu�"elles appliquent le permet, tout
renseignement requis aux fins de l�"application
du présent Accord;

(b) s�"offrent leurs bons services et se four-

nissent mutuellement assistance aux fins de la
détermination du droit à toute prestation ou du
montant de toute prestation aux termes du pré-
sent Accord ou aux termes de la législation à

background image

26

SFS 2002:221

sätt som om det gällde tillämpningen av deras
egen lagstiftning; och

c) snarast delge varandra all information om

åtgärder de vidtagit för att tillämpa denna kon-
vention samt om förändringar i deras respek-
tive lagstiftning, i den mån dessa påverkar till-
lämpningen av detta avtal.

2. Bistånd som åsyftas i punkt 1 b i denna

artikel skall lämnas vederlagsfritt, såvida inte
annat följer av bestämmelser om ersättning för
vissa slag av kostnader i en tillämpningsöver-
enskommelse sluten med stöd av artikel XIX.

3. Såvida inte röjande av information krävs

enligt lag i en part, skall uppgifter om en en-
skild person, som lämnats i enlighet med
denna konvention till denna part av den andra
parten, vara sekretessbelagda och får endast
användas i syfte att tillämpa denna konvention
och den lagstiftning konventionen är tillämp-
lig på.

Artikel XXI

Befrielse från eller nedsättning av skatter,
avgifter, pålagor och expeditionsavgifter

Varje undantag från eller sänkning av skatter,
avgifter, konsulära avgifter eller förvaltnings-
avgifter, som skall erläggas enligt lagstift-
ningen i en part i samband med utfärdande av
intyg eller handlingar som måste företes för
tillämpningen av denna lagstiftning, skall
gälla även för intyg eller handlingar som
måste företes för tillämpning av lagstiftningen
i den andra parten.

Beslut och handlingar av officiellt slag, som

måste företes vid tillämpningen av denna kon-
vention, skall undantas från legalisering av

if the matter involved the application of their
own legislation;

(c) shall communicate to each other, as

soon as possible, all information about the
measures taken by them for the application of
this Agreement or about changes in their re-
spective legislation in so far as these changes
affect the application of this Agreement.

2. The assistance referred to in sub-para-

graph 1(b) shall be provided free of charge,
subject to any provision contained in an ad-
ministrative arrangement concluded pursuant
to Article XIX for the reimbursement of cer-
tain types of expenses.

3. Unless disclosure is required under the

laws of a Party, any information about a per-
son which is transmitted in accordance with
this Agreement to that Party by the other Party
is confidential and shall be used only for pur-
poses of implementing this Agreement and the
legislation to which this Agreement applies.

Article XXI

Exemption or Reduction of Taxes, Dues, Fees
and Charges

1. Any exemption from or reduction of taxes,
legal dues, consular fees and administrative
charges for which provision is made in the le-
gislation of a Party in connection with the is-
suing of any certificate or document required
to be produced for the application of that le-
gislation shall be extended to certificates or
documents required to be produced for the
application of the legislation of the other
Party.

2. Any documents of an official nature re-

quired to be produced for the application of
this Agreement shall be exempt from any au-

background image

27

SFS 2002:221

laquelle le présent Accord s�"applique tout
comme si ladite question touchait l�"applica-
tion de leur propre législation;

(c) se transmettent mutuellement, dès que

possible, tout renseignement concernant les
mesures adoptées par celles-ci aux fins de
l�"application du présent Accord ou les modifi-
cations apportées à leur législation respective
dans la mesure où lesdites modifications in-
fluent sur l�"application du présent Accord.

2. L�"assistance visée à l�"alinéa 1(b) est four-

nie gratuitement, sous réserve de toute dispo-
sition comprise dans l�"arrangement adminis-
tratif conclu selon les dispositions de l�"article
XIX concernant le remboursement de certai-
nes catégories de frais.

3. Sauf si sa divulgation est requise aux ter-

mes des lois d�"une Partie, tout renseignement
relatif à une personne, transmis conformément
au présent Accord à ladite Partie par l�"autre
Partie est confidentiel et ne peut être utilisé
qu�"aux seules fins de l�"application du présent
Accord et de la législation à laquelle le présent
Accord s�"applique.

Article XXI

Exemption ou réduction de taxes, de droits ou
de frais

1. Toute exemption ou réduction de taxes, de
droits judiciaires, de droits de chancellerie ou
de frais administratifs prévue par la législation
d�"une Partie, relativement à la délivrance d�"un
certificat ou d�"un document requis aux fins de
l�"application de ladite législation, est étendue
aux certificats et aux documents requis aux
fins de l�"application de la législation de l�"autre
Partie.

2. Tout document à caractère officiel requis

aux fins de l�"application du présent Accord est
exempté de toute légalisation par les autorités

background image

28

SFS 2002:221

diplomatisk eller konsulär myndighet eller lik-
nande formaliteter.

Artikel XXII

Språk

Vid tillämpningen av denna konvention får
parternas behöriga myndigheter och institutio-
ner kommunicera direkt med varandra på var-
dera partens officiella språk.

Artikel XXIII

Ingivande av ansökningar, meddelanden och
besvär

1. Ansökningar, meddelanden och besvär an-
gående rätt till en förmån eller dennas storlek
enligt en parts lagstiftning, vilka, enligt denna
lagstiftning skulle ha ingetts inom en föreskri-
ven tid till en behörig myndighet eller en be-
hörig institution i den parten, men som inges
inom samma tidsrymd till en myndighet eller
en institution i den andra parten, skall behand-
las som om de hade ingetts till den behöriga
myndigheten eller den behöriga institutionen i
den förstnämnda parten. Dag för ingivandet av
ansökan, meddelanden och besvär till den an-
dra partens myndighet eller institution skall
anses vara dagen för deras ingivande till den
förstnämnda partens behöriga myndighet eller
institution.

2. Om inte annat följer av andra meningen i

denna punkt, skall ansökan om en förmån en-
ligt en parts lagstiftning som har framförts ef-
ter dagen för denna konventions ikraftträ-
dande anses vara ett anspråk på motsvarande
förmån enligt den andra partens lagstiftning
under förutsättning att sökanden vid ingivan-
det av ansökan

a) begär att denna skall betraktas som en an-

sökan enligt den andra partens lagstiftning, el-
ler

thentication by diplomatic or consular authori-
ties and similar formality.

Article XXII

Language of Communication

For the application of this Agreement, the
competent authorities and institutions of the
Parties may communicate directly with one
another in any official language of either
Party.

Article XXIII

Submitting a Claim, Notice or Appeal

1. Claims, notices and appeals concerning eli-
gibility for, or the amount of, a benefit under
the legislation of a Party which should, for the
purposes of that legislation, have been presen-
ted within a prescribed period to a competent
authority or institution of that Party, but which
are presented within the same period to an aut-
hority or institution of the other Party, shall be
treated as if they had been presented to the
competent authority or institution of the first
Party. The date of presentation of claims, no-
tices and appeals to the authority or institution
of the other Party shall be deemed to be the
date of their presentation to the competent aut-
hority or institution of the first Party.

2. Subject to the second sentence of this

paragraph, a claim for a benefit under the leg-
islation of a Party made after the date of entry
into force of this Agreement shall be deemed
to be a claim for the corresponding benefit un-
der the legislation of the other Party, provided
that the applicant at the time of application:

(a) requests that it be considered an applica-

tion under the legislation of the other Party, or

background image

29

SFS 2002:221

diplomatiques ou consulaires et de toute autre
formalité similaire.

Article XXII

Langue de communication

Aux fins de l�"application du présent Accord,
les autorités et les institutions compétentes des
Parties peuvent communiquer directement en-
tre elles dans l�"une de leurs langues officielles.

Article XXIII

Présentation d�"une demande, d�"un avis ou
d�"un appel

1. Les demandes, avis et appels touchant le
droit à une prestation ou le montant d�"une pre-
station aux termes de la législation d�"une Par-
tie qui, aux termes de ladite législation, aurai-
ent dû être présentés dans un délai prescrit à
l�"autorité ou à l�"institution compétente de la-
dite Partie, mais qui sont présentés dans le
même délai à l�"autorité ou à l�"institution de
l�"autre Partie, sont réputés avoir été présentés
à l�"autorité ou à l�"institution compétente de la
première Partie. La date de présentation des
demandes, avis ou appels à l�"autorité ou à l�"in-
stitution de l�"autre Partie est considérée être la
date de présentation à l�"autorité ou l�"institu-
tion compétente de la première Partie.

2. Sous réserve de la deuxième phrase du

présent paragraphe, une demande de presta-
tion aux termes de la législation d�"une Partie,
présentée après l�"entrée en vigueur du présent
Accord, est réputée être une demande de pres-
tation correspondante aux termes de la législa-
tion de l�"autre Partie, à condition que le requé-
rant, au moment de la demande :

(a) demande qu�"elle soit considérée comme

une demande aux termes de la législation de
l�"autre Partie, ou

background image

30

SFS 2002:221

b) framlägger uppgifter utvisande att för-

månsgrundande perioder har fullgjorts enligt
denna parts lagstiftning.

Föregående mening skall inte tillämpas om

sökanden begär att hans eller hennes ansökan
om förmåner enligt den andra partens lagstift-
ning skall anstå.

3. I de fall på vilka punkterna 1 och 2 i

denna artikel är tillämpliga skall den myndig-
het eller den institution till vilken ansökan,
meddelandet eller besväret har ingetts utan
dröjsmål överlämna detsamma till den andra
partens behöriga myndighet eller institution.

Artikel XXIV

Utbetalning av förmåner

1. En parts behöriga institution skall uppfylla
sina åtaganden enligt denna konvention i sin
egen valuta.

2. Förmåner skall betalas ut till förmånsta-

gare utan avdrag för expeditionskostnader
som kan uppkomma vid utbetalningen.

3. Om en part inför valutakontroll eller an-

dra liknande åtgärder som begränsar betal-
ning, remittering eller överföring av medel el-
ler finansiella instrument till personer som be-
finner sig utanför dess territorium, skall den
parten utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder
för att trygga betalning av penningmedel som
skall betalas i enlighet med denna konvention
till personer som avses i artikel III, vilka är
bosatta inom den andra partens territorium.

(b)

provides information indicating that

creditable periods have been completed under
the legislation of the other Party.

The preceding sentence shall not apply if

the applicant requests that his or her claim to
the benefit under the legislation of the other
Party be delayed.

3. In any case to which paragraph 1 or 2 ap-

plies, the authority or institution to which the
claim, notice or appeal has been submitted
shall transmit it without delay to the authority
or institution of the other Party.

Article XXIV

Payment of Benefits

1. The competent institution of a Party shall
discharge its obligations under this Agreement
in the currency of that Party.

2. Benefits shall be paid to beneficiaries

free from any deduction for administrative ex-
penses that may be incurred in paying the ben-
efits.

3. In the event that a Party imposes cur-

rency controls or other similar measures that
restrict payments, remittances or transfers of
funds or financial instruments to persons who
are outside its territory, that Party shall, with-
out delay, take suitable measures to ensure the
payment of any amount that must be paid in
accordance with this Agreement to persons
described in Article III who reside in the terri-
tory of the other Party.

background image

31

SFS 2002:221

(b) fournisse des renseignements indiquant

que des périodes admissibles ont été accom-
plies aux termes de la législation de l�"autre
Partie.

La phrase susmentionnée ne s�"applique pas

si le requérant a demandé que sa demande de
prestation aux termes de la législation de
l�"autre Partie soit différée.

3. Dans tout cas où les dispositions du para-

graphe 1 ou 2 s�"appliquent, l�"autorité ou l�"ins-
titution qui a reçu la demande, l�"avis ou l�"ap-
pel le transmet sans tarder à l�"autorité ou à
l�"institution de l�"autre Partie.

Article XXIV

Versement des prestations

1. L�"institution compétente d�"une Partie s�"ac-
quitte de ses obligations aux termes du présent
Accord dans la monnaie de ladite Partie.

2. Les prestations sont versées aux bénéfi-

ciaires exemptes de toute retenue pour frais
administratifs pouvant être encourus relative-
ment au versement des prestations.

3. Si l�"une des Parties prescrit des restric-

tions monétaires ou d�"autres mesures sembla-
bles qui limitent les versements, les virements
ou les transferts de fonds ou d�"instruments fi-
nanciers aux personnes qui résident hors de
son territoire, ladite Partie prend, sans délai,
les mesures nécessaires afin de sauvegarder
les versements de tout montant à être versé
aux termes du présent Accord aux personnes
visées à l�"article III qui résident sur le terri-
toire de l�"autre Partie.

background image

32

SFS 2002:221

Artikel XXV

Tolkning och tillämpning av konventionen

1. Parternas behöriga myndigheter skall i möj-
ligaste mån lösa problem som kan uppkomma
i fråga om tolkning eller tillämpning av denna
konvention i enlighet med dess anda och
grundläggande principer.

2. Parterna skall utan dröjsmål samråda på

begäran av endera parten om frågor som inte
har lösts av de behöriga myndigheterna i en-
lighet med punkt 1.

3. Tvister mellan parterna om tolkningen av

denna konvention som inte har lösts eller bi-
lagts genom samråd enligt punkt 1 eller 2
skall, på begäran av endera parten, hänskjutas
för lösning till en skiljedomstol.

4. Såvida parterna inte kommer överens om

annat, skall skiljedomstolen bestå av tre skilje-
domare, varav vardera parten skall tillsätta var
sin inom två månader från dagen för motta-
gandet av begäran om hänskjutande till skilje-
dom. De två sålunda tillsatta skiljedomarna
skall, inom två månader efter den sista tillsätt-
ningen, tillsätta den tredje skiljedomaren, som
skall vara ordförande. Om endera parten inte
tillsätter sin skiljedomare, eller om de två till-
satta skiljedomarna inte kan komma överens
om den tredje, skall den andra partens behö-
riga myndighet uppmana presidenten i Inter-
nationella domstolen att tillsätta den första
partens skiljedo, eller också skall de utnämnda
skiljedomarna uppmana Internationella dom-
stolens president att tillsätta en ordförande för
skiljedomstolen.

Article XXV

Resolution of Difficulties

1. The competent authorities of the Parties
shall resolve, to the extent possible, any diffi-
culties which arise in interpreting or applying
this Agreement according to its spirit and fun-
damental principles.

2. The Parties shall consult promptly at the

request of either Party concerning matters
which have not been resolved by the compe-
tent authorities in accordance with
paragraph 1.

3. Any dispute between the Parties concern-

ing the interpretation of this Agreement which
has not been resolved or settled by consulta-
tion in accordance with paragraph 1 or 2 shall,
at the request of either Party, be submitted to
arbitration by an arbitral tribunal.

4. Unless the Parties mutually determine

otherwise, the arbitral tribunal shall consist of
three arbitrators, of whom each Party shall ap-
point one within two months from the date of
receipt of the request for arbitration, and the
two arbitrators so appointed shall appoint,
within two months after the last notice of ap-
pointment, the third who shall act as president;
provided that if either Party fails to appoint its
arbitrator or if the two appointed arbitrators
fail to agree about the third, the competent au-
thority of the other Party shall invite the Presi-
dent of the International Court of Justice to ap-
point the arbitrator of the first Party or the two
appointed arbitrators shall invite the President
of the International Court of Justice to appoint
the president of the arbitral tribunal.

background image

33

SFS 2002:221

Article XXV

Résolution des différends

1. Les autorités compétentes des Parties s�"eng-
agent à résoudre, dans la mesure du possible
tout différend relatif à l�"interprétation ou à
l�"application du présent Accord, conformé-
ment à son esprit et à ses principes fondamen-
taux.

2. Les Parties se consulteront, sans délai, à

la demande d�"une Partie concernant tout sujet
qui n�"a pas été résolu par les autorités compé-
tentes conformément aux dispositions du para-
graphe 1.

3. Tout différend entre les Parties relatif à

l�"interprétation du présent Accord qui n�"a pas
été résolu ou réglé suite à la consultation con-
formément aux dispositions du paragraphe 1
ou 2 doit être, à la demande de l�"une des Par-
ties, soumis à un tribunal arbitral.

4. ì moins que les Parties en décident

autrement, le tribunal arbitral est composé de
3 arbitres, desquels un est nommé par chacune
des Parties dans les deux mois de la date de ré-
ception de la demande d�"arbitrage et ces 2 ar-
bitres nomment, dans les deux mois suivant le
dernier avis de nomination, une tierce per-
sonne qui agira à titre de président; toutefois,
si l�"une des Parties ne peut nommer un arbitre
ou si les deux arbitres ne peuvent s�"entendre
sur le troisième, l�"autorité compétente de
l�"autre Partie invite le Président de la Cour in-
ternationale de Justice à nommer l�"arbitre de
la première Partie et les 2 arbitres invitent le
Président de la Cour internationale de Justice à
nommer le président du tribunal arbitral.

background image

34

SFS 2002:221

5. Om Internationella domstolens president

är medborgare i endera parten skall domsto-
lens vicepresident eller den därefter till tjäns-
teåren nästkommande ledamoten av domsto-
len som inte är medborgare i någondera par-
ten, göra tillsättningen.

6. Skiljedomstolen skall fastställa sin egen

arbetsordning, dock skall den fatta sina beslut
med en majoritet av rösterna.

7. Skiljedomstolens beslut skall vara slutgil-

tiga och bindande.

Artikel XXVI

�verenskommelser med kanadensiska
provinser

Sveriges behöriga myndighet och en provins i
Kanada kan träffa överenskommelse i frågor
om social trygghet som faller inom provinser-
nas behörighet i Kanada i den mån överens-
kommelsen inte strider mot bestämmelserna i
denna konvention.

AVDELNING V
�VERG�&NGSBEST�MMELSER OCH
SLUTBEST�MMELSER

Artikel XXVII

Den tidigare konventionens upphörande och
övergångsbestämmelser

1. När denna konvention träder i kraft skall
den tidigare konventionen upphöra att gälla.
Den tidigare konventionen skall emellertid
fortsätta att gälla med avseende på rätt till för-
måner som en person har rätt till genom till-
lämpning av den konventionen för tid före
denna konventions ikraftträdande.

5. If the President of the International Court

of Justice is a citizen of either Party, the func-
tion of appointment shall be transferred to the
Vice-president or the next most senior mem-
ber of the Court who is not a citizen of either
Party.

6. The arbitral tribunal shall determine its

own procedures, but it shall reach its decisions
by a majority of votes.

7. The decision of the arbitral tribunal shall

be final and binding.

Article XXVI

Understandings with a Province of Canada

The relevant authority of Sweden and a pro-
vince of Canada may conclude understandings
concerning any social security matter within
provincial jurisdiction in Canada in so far as
those understandings are not inconsistent with
the provisions of this Agreement.

PART V
TRANSITIONAL AND FINAL
PROVISIONS

Article XXVII

Cessation of the Previous Agreement and
Transitional Provisions

1. On the entry into force of this Agreement,
the previous Agreement shall be terminated.
However, the previous Agreement shall conti-
nue to apply in regards to rights to benefits
which can be established through the applica-
tion of that Agreement for periods before the
entry into force of this Agreement.

background image

35

SFS 2002:221

5. Si le Président de la Cour internationale

de Justice est un citoyen de l�"une des Parties,
la responsabilité de nomination est remise au
Vice-président ou au prochain membre supé-
rieur de la Cour qui n�"est pas un citoyen de
l�"une des Parties.

6. Le tribunal arbitral fixe ses propres pro-

cédures mais les décisions sont prises selon la
majorité des voix.

7. La décision du tribunal arbitral est obli-

gatoire et définitive.

Article XXVI

Ententes avec une province du Canada

L�"autorité concernée de la Suède et une pro-
vince du Canada peuvent conclure des enten-
tes portant sur toute matière de sécurité sociale
relevant de la compétence provinciale au Ca-
nada pour autant que ces ententes ne soient
pas contraires aux dispositions du présent Ac-
cord.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES

Article XXVII

Cessation de l�"Accord précédent et
dispositions transitoires

1. L�"Accord précédent prend fin au moment
de l�"entrée en vigueur du présent Accord. Ce-
pendant, l�"Accord précédent continue de
s�"appliquer en ce qui concerne le droit à des
prestations qui peut être déterminé par l�"appli-
cation dudit Accord, pour les périodes précé-
dant l�"entrée en vigueur du présent Accord.

background image

36

SFS 2002:221

2. Förmånsgrundande period som har full-

gjorts före denna konventions ikraftträdande
skall beaktas vid bestämmandet av rätt till en
förmån enligt denna konvention och vid be-
räkning av dess belopp.

3. Om inte annat följer av andra meningen i

punkt 1 i denna artikel, skall ingen bestäm-
melse i denna konvention grunda rätt till betal-
ning av en förmån för en period före denna
konventions ikraftträdande.

4. Om inte annat följer av punkt 3, skall en

förmån, annan än en dödsfallsersättning enligt
den kanadensiska pensionsplanen, betalas ut
med stöd av denna konvention för händelser
som inträffat före denna konventions ikraftträ-
dande.

Artikel XXVIII

Varaktighet och upphörande

1. Denna konvention skall gälla utan tidsbe-
gränsning. Den kan när som helst sägas upp av
endera parten genom skriftligt meddelande
tolv månader i förväg till den andra parten.

2. Om konventionen upphör att gälla, skall

varje rättighet som en person förvärvat i enlig-
het med konventionens bestämmelser fortsätta
att gälla, och förhandlingar skall äga rum för
att reglera sådana rättigheter som håller på att
förvärvas enligt dessa bestämmelser.

Artikel XXIX

Ikraftträdande

Denna konvention träder i kraft den första da-
gen i den fjärde månaden som följer efter den
månad under vilken vardera parten från den
andra parten har mottagit skriftligt medde-
lande om att den har fullgjort alla villkor för
konventionens ikraftträdande.

2. Any creditable period completed before

the date of entry into force of this Agreement
shall be taken into account for the purpose of
determining the right to a benefit under this
Agreement and its amount.

3. Subject to the second sentence of para-

graph 1, no provision of this Agreement shall
confer any right to receive payment of a bene-
fit for a period before the date of entry into
force of this Agreement.

4. Subject to paragraph 3, a benefit, other

than a death benefit under the Canada Pension
Plan, shall be paid under this Agreement in re-
spect of events which happened before the
date of entry into force of this Agreement.

Article XXVIII

Duration and Termination

1. This Agreement shall remain in force with-
out any limitation on its duration. It may be
terminated at any time by either Party giving
12 months�" notice in writing to the other
Party.

2. In the event of the termination of this

Agreement, any right acquired by a person in
accordance with its provisions shall be main-
tained and negotiations shall take place for the
settlement of any rights then in course of ac-
quisition by virtue of those provisions.

Article XXIX

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the
first day of the fourth month following the
month in which each Party shall have received
from the other Party written notification that it
has complied with all requirements for the en-
try into force of this Agreement.

background image

37

SFS 2002:221

2.

Toute période admissible accomplie

avant la date d�"entrée en vigueur du présent
Accord est prise en considération aux fins de
déterminer le droit à une prestation aux termes
du présent Accord ainsi que son montant.

3. Sous réserve de la deuxième phrase du

paragraphe 1, aucune disposition du présent
Accord ne confère le droit de toucher une
prestation pour une période antérieure à la
date d�"entrée en vigueur du présent Accord.

4. Sous réserve des dispositions du paragra-

phe 3, une prestation, autre qu�"une prestation
de décès aux termes du Régime de pensions
du Canada, est versée aux termes du présent
Accord à l�"égard d�"événements antérieurs à la
date d�"entrée en vigueur du présent Accord.

Article XXVIII

Durée et résiliation

1. Le présent Accord demeure en vigueur sans
limitation de durée. Il peut être résilié en tout
temps par l�"une des Parties par notification
écrite à l�"autre Partie avec un préavis de 12
mois.

2. En cas de résiliation du présent Accord,

tout droit acquis par une personne aux termes
des dispositions dudit Accord est maintenu et
des négociations sont engagées pour le règle-
ment de tout droit alors en cours d�"acquisition
aux termes desdites dispositions.

Article XXIX

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier
jour du quatrième mois suivant celui où cha-
que Partie a reçu de l�"autre Partie une notifica-
tion écrite indiquant qu�"elle s�"est conformée à
toutes les exigences relatives à l�"entrée en vi-
gueur du présent Accord.

background image

38

SFS 2002:221

Till bekräftelse härpå har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade av sina re-
geringar, undertecknat detta avtal.

Upprättat i två exemplar i Ottawa den 30 ja-

nuari 2002 på svenska, engelska, och franska
språken, vilka alla texter är lika giltiga.

In witness whereof, the undersigned, being

duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Ottawa, this 30th day

of January, 2002, in the Swedish, English and
French languages, each text being equally au-
thentic.

För Sveriges Regering

For the Government of Sweden

Pour le Gouvernment de la Suéde

Ingela Thalén

För Kanadas regering

For the Government of Canada

Pour le Gouvernment du Canada

Jane Stewart

background image

39

SFS 2002:221

En foi de quoi, les soussignés, dûment auto-

risés à cet effet par leurs Gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires, à Ottawa, ce

30ieme jour de janvier 2002, dans les langues
suédoise, anglaise et française, chaque texte
faisant également foi.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.