SFS 2007:1018 Lag om ändring i lagen (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

071018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:411) om ändring i lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:1210) om fi-

nansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

dels att 25 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:411) om ändring i

nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2007:411) om ändring i nämna lag ska ha följande lydelse.

25 §

2

Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt sty-

relsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems
räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkrings-
kassan utse en gemensam revisor. Revisorer ska såvitt avser kommun och
landsting utses av kommun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och
landstingsfullmäktige utser revisorer ska 14 § denna lag samt 4 kap. 5 § och
6 § första–tredje styckena kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsva-
rande sätt. Var och en av de samverkande kommunerna och landstinget kan
träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer.
När en eller flera gemensamma revisorer utses ska 4 kap. 23 a § andra
stycket kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt.

För granskning av ett nybildat förbund ska revisor utses senast när förbun-

det bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet till dess nästa mandat-
tid för revisorer börjar.

Arvoden till samtliga revisorer ska betalas av samordningsförbundet, om

inte annat anges i förbundsordningen. Om förbundsmedlemmarna enligt för-
bundsordningen ska betala arvode till revisorerna, ska i stället Försäkrings-
kassan betala arvodet till den för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
gemensamma revisorn.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna i 25 § om vem som ska utse revisor för Försäk-

ringskassan och Arbetsförmedlingen tillämpas från och med räkenskapsåret
2008.

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2004:793.

SFS 2007:1018

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1018

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3. Äldre bestämmelser i 25 § tillämpas på arvode som avser granskning

till och med räkenskapsåret 2007. Vad som därvid föreskrivs om länsarbets-
nämnden ska i stället gälla Arbetsförmedlingen.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.