SFS 2017:556 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser / SFS 2017:556 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
170556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (2003:1210) om finan-

siell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha följande lydelse.

20 §

Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyl-

digheter enligt arkivlagen (1990:782) ligger på arkivmyndigheten i en kom-
mun som är medlem av förbundet. Arkivmyndigheten ska samråda med Riks-
arkivet. Om mer än en kommun ingår i förbundet, ska de berörda kommu-
nerna komma överens om vilken av dem som ska svara för tillsynen.

Kommunfullmäktige i den ansvariga kommunen får, efter samråd med

Riksarkivet, meddela föreskrifter om förbundets arkivvård. Vad som före-
skrivs i 12 och 15 §§ arkivlagen om regeringen, den myndighet regeringen
bestämmer och landstingsfullmäktige ska i stället avse kommunfullmäktige.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292.

SFS 2017:556

Utkom från trycket
den 19 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.