SFS 2018:598 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

SFS2018-598.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning

av rehabiliteringsinsatser

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 § lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser2 ska ha följande lydelse.

24 § Styrelsen ska svara för samordningsförbundets räkenskaper och
årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsredovisning.
I fråga om upprättande av årsredovisningen tillämpas lagen (2018:

597) om

kommunal bokföring och redovisning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen för räken-

skapsåret 2019.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om årsredovisningen för

räkenskapsåret 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:793.

SFS

2018:598

Publicerad
den

31 maj 2018

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.