SFS 1998:103 Lag om ändring i lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser / SFS 1998:103 Lag om ändring i lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst
SFS 1998_103 Lag om ändring i lagen (1994_566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:857px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153. </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 12 mars 1998. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1, 2, 8, 18, 27 och 30 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16">(1994:566) om lokal f�rs�ksverksamhet med finansiell samordning mellan <br/>socialf�rs�kring, h�lso- och sjukv�rd och socialtj�nst skall ha f�ljande ly-<br/>delse. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> Om regeringen medger det, f�r en allm�n f�rs�kringskassa, ett lands-</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">ting och en eller flera kommuner inom samma landsting, som har kommit </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft12">251 </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1998:103 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 24 mars 1998 </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1994:566) om lokal <br/>f�rs�ksverksamhet med finansiell samordning <br/>mellan socialf�rs�kring, h�lso- och sjukv�rd <br/>och socialtj�nst; </b></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:858px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">252 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1998:103 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23">�verens om det bedriva lokal f�rs�ksverksamhet med finansiell samordning <br/>mellan socialf�rs�kring, h�lso- och sjukv�rd och socialtj�nst i syfte att pr�va <br/>m�jligheterna till en effektivare anv�ndning av tillg�ngliga resurser. S�dan <br/>f�rs�ksverksamhet f�r ocks�, med regeringens medgivande, bedrivas av en <br/>kommun som inte ing�r i ett landsting och en allm�n f�rs�kringskassa. </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r �terkalla sitt medgivande om f�ruts�ttningarna f�r f�rs�ket </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">v�sentligt f�r�ndrats eller det finns andra s�rskilda sk�l. Regeringen f�r <br/>ocks� best�mma de villkor som skall g�lla f�r f�rs�ksverksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b> F�rs�ksverksamhet enligt denna lag kan bedrivas genom ett best�llar-<br/>f�rbund som bildats genom sammanslutning av de som deltar i f�rs�ket. <br/>Dessa �r medlemmar i f�rbundet. I annat fall skall verksamheten bedrivas <br/>genom ett kommunalf�rbund som bildats genom sammanslutning av det <br/>landsting och den eller de kommuner som deltar. Om ett landsting inte deltar <br/>i f�rs�ksverksamheten skall dock verksamheten, om den inte bedrivs genom <br/>ett best�llarf�rbund, i st�llet bedrivas av den kommun som deltar i f�rs�ket. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett kommunalf�rbund eller en kommun som bedriver f�rs�ksverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">enligt f�rsta stycket och den allm�nna f�rs�kringskassa som skall medverka <br/>i den finansiella samordningen skall skriftligen avtala om den n�rmare ut-<br/>formningen av denna samordning. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b> F�rbundsordningen skall ange </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft20">1. f�rbundets �ndam�l och medlemmar, </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft23">2. f�rbundets ben�mning och den ort d�r f�rbundet skall ha sitt s�te, <br/>3. den tid som f�rbundet skall best�, <br/>4. antalet ledam�ter och ers�ttare i styrelsen samt det antal ledam�ter och </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">ers�ttare som varje medlem skall utse, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">5. de uppgifter f�rbundet skall f� fullg�ra enligt 4 � och den beslutander�tt </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rbundet enligt samma best�mmelse skall ha, </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">6. de begr�nsningar som f�rbundsmedlemmarna har kommit �verens om </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">n�r det g�ller f�rbundets r�tt att s�tta sig i skuld, </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">7. f�rbundsmedlemmarnas andelar i f�rbundets tillg�ngar och skulder, och </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">om n�gon annan grund skall g�lla f�r medlemmarnas deltagande i kostna-<br/>derna f�r f�rbundets verksamhet, den grunden, </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">8. p� vilken f�rbundsmedlems anslagstavla tillk�nnagivande om justering </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23">av protokoll skall ske samt, om mer �n en kommun �r medlem i f�rbundet, <br/>vem av dem som skall ha ansvaret enligt 18 och 27 ��, </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">9. regler f�r styrelsens verksamhet samt f�rbundets f�rvaltning och tj�ns-</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">temannaorganisation ut�ver vad som anges i denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft20">10. de best�mmelser om f�ruts�ttningarna f�r f�rbundets likvidation och </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">uppl�sning som skall g�lla ut�ver vad som f�reskrivs i denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft23">11. grunderna f�r skifte av f�rbundets beh�llna tillg�ngar samt <br/>12. vad f�rbundsmedlemmarna i �vrigt anser n�dv�ndigt f�r att ordna de </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">ekonomiska f�rh�llandena mellan f�rbundet och dess medlemmar samt f�r-<br/>bundets f�rh�llanden i fr�ga om ekonomi och f�rvaltning. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">I f�rbundsordningen f�r det inte tas in n�gon best�mmelse om begr�ns-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23">ning av en f�rbundsmedlems skyldighet att tillhandah�lla medel n�r det g�l-<br/>ler en angel�genhet som enligt s�rskild f�rfattning ankommer p� allm�n f�r-<br/>s�kringskassa, landsting eller kommun. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>18 �</b> Kommunstyrelsen i en av de kommuner som deltar i f�rs�ksverksam-</p> <p style="position:absolute;top:65px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft33">heten ansvarar f�r tillsynen av att f�rbundet fullg�r sina skyldigheter enligt <br/>arkivlagen (1990:782). Kommunstyrelsen skall d�rvid samr�da med Riksar-<br/>kivet. </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft31">Kommunfullm�ktige f�r, efter samr�d med Riksarkivet, meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:131px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft33">skrifter om f�rbundets arkivv�rd. Vad som f�reskrivs i 12 och 15 �� arkivla-<br/>gen om regeringen, den myndighet regeringen best�mmer och landstings-<br/>fullm�ktige skall i st�llet avse kommunfullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>27 �</b> N�r styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall styrelsen <br/>avge slutredovisning f�r sin f�rvaltning genom en f�rvaltningsber�ttelse som <br/>r�r likvidationen i dess helhet. Ber�ttelsen skall �ven inneh�lla en redovis-<br/>ning f�r skiftet av beh�llna tillg�ngar. Till ber�ttelsen skall fogas redovis-<br/>ningshandlingar f�r hela likvidationstiden. </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft31">N�r likvidationsuppdraget �r fullgjort, skall kommunstyrelsen i en av de </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft33">kommuner som deltagit i f�rs�ksverksamheten �verta och v�rda de hand-<br/>lingar som h�r till f�rbundets arkiv. Handlingarna skall �verl�mnas inom tre <br/>m�nader om inte kommunstyrelsen har beslutat om n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft31">F�rvaltningsber�ttelsen och redovisningshandlingarna skall delges var </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft33">och en av f�rbundsmedlemmarna. N�r ber�ttelsen och redovisningshand-<br/>lingarna delgetts samtliga f�rbundsmedlemmar, �r f�rbundet uppl�st. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>30 �</b> Best�mmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) g�ller i till-<br/>l�mpliga delar i fr�ga om best�llarf�rbund. Beslut f�r �verklagas av med-<br/>lemmar av den eller de kommuner eller det landsting som ing�r i f�rbundet. <br/>Beslut varigenom kammarr�tten har upph�vt ett beslut eller f�rbjudit att det <br/>verkst�lls f�r endast �verklagas av f�rbundet. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1998. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft31">MAJ-INGER KLINGVALL </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31">Mona Wildig </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1998:103 </b></p> <p style="position:absolute;top:858px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft31">253 </p> </div> </div>
background image

1

Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153.

utf�rdad den 12 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1, 2, 8, 18, 27 och 30 �� lagen

(1994:566) om lokal f�rs�ksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialf�rs�kring, h�lso- och sjukv�rd och socialtj�nst skall ha f�ljande ly-
delse.

1 � Om regeringen medger det, f�r en allm�n f�rs�kringskassa, ett lands-

ting och en eller flera kommuner inom samma landsting, som har kommit

251

SFS 1998:103
Utkom fr�n trycket
den 24 mars 1998

Lag
om �ndring i lagen (1994:566) om lokal
f�rs�ksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialf�rs�kring, h�lso- och sjukv�rd
och socialtj�nst;

background image

252

SFS 1998:103

�verens om det bedriva lokal f�rs�ksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialf�rs�kring, h�lso- och sjukv�rd och socialtj�nst i syfte att pr�va
m�jligheterna till en effektivare anv�ndning av tillg�ngliga resurser. S�dan
f�rs�ksverksamhet f�r ocks�, med regeringens medgivande, bedrivas av en
kommun som inte ing�r i ett landsting och en allm�n f�rs�kringskassa.

Regeringen f�r �terkalla sitt medgivande om f�ruts�ttningarna f�r f�rs�ket

v�sentligt f�r�ndrats eller det finns andra s�rskilda sk�l. Regeringen f�r
ocks� best�mma de villkor som skall g�lla f�r f�rs�ksverksamheten.

2 � F�rs�ksverksamhet enligt denna lag kan bedrivas genom ett best�llar-
f�rbund som bildats genom sammanslutning av de som deltar i f�rs�ket.
Dessa �r medlemmar i f�rbundet. I annat fall skall verksamheten bedrivas
genom ett kommunalf�rbund som bildats genom sammanslutning av det
landsting och den eller de kommuner som deltar. Om ett landsting inte deltar
i f�rs�ksverksamheten skall dock verksamheten, om den inte bedrivs genom
ett best�llarf�rbund, i st�llet bedrivas av den kommun som deltar i f�rs�ket.

Ett kommunalf�rbund eller en kommun som bedriver f�rs�ksverksamhet

enligt f�rsta stycket och den allm�nna f�rs�kringskassa som skall medverka
i den finansiella samordningen skall skriftligen avtala om den n�rmare ut-
formningen av denna samordning.

8 � F�rbundsordningen skall ange

1. f�rbundets �ndam�l och medlemmar,

2. f�rbundets ben�mning och den ort d�r f�rbundet skall ha sitt s�te,
3. den tid som f�rbundet skall best�,
4. antalet ledam�ter och ers�ttare i styrelsen samt det antal ledam�ter och

ers�ttare som varje medlem skall utse,

5. de uppgifter f�rbundet skall f� fullg�ra enligt 4 � och den beslutander�tt

f�rbundet enligt samma best�mmelse skall ha,

6. de begr�nsningar som f�rbundsmedlemmarna har kommit �verens om

n�r det g�ller f�rbundets r�tt att s�tta sig i skuld,

7. f�rbundsmedlemmarnas andelar i f�rbundets tillg�ngar och skulder, och

om n�gon annan grund skall g�lla f�r medlemmarnas deltagande i kostna-
derna f�r f�rbundets verksamhet, den grunden,

8. p� vilken f�rbundsmedlems anslagstavla tillk�nnagivande om justering

av protokoll skall ske samt, om mer �n en kommun �r medlem i f�rbundet,
vem av dem som skall ha ansvaret enligt 18 och 27 ��,

9. regler f�r styrelsens verksamhet samt f�rbundets f�rvaltning och tj�ns-

temannaorganisation ut�ver vad som anges i denna lag,

10. de best�mmelser om f�ruts�ttningarna f�r f�rbundets likvidation och

uppl�sning som skall g�lla ut�ver vad som f�reskrivs i denna lag,

11. grunderna f�r skifte av f�rbundets beh�llna tillg�ngar samt
12. vad f�rbundsmedlemmarna i �vrigt anser n�dv�ndigt f�r att ordna de

ekonomiska f�rh�llandena mellan f�rbundet och dess medlemmar samt f�r-
bundets f�rh�llanden i fr�ga om ekonomi och f�rvaltning.

I f�rbundsordningen f�r det inte tas in n�gon best�mmelse om begr�ns-

ning av en f�rbundsmedlems skyldighet att tillhandah�lla medel n�r det g�l-
ler en angel�genhet som enligt s�rskild f�rfattning ankommer p� allm�n f�r-
s�kringskassa, landsting eller kommun.

background image

18 � Kommunstyrelsen i en av de kommuner som deltar i f�rs�ksverksam-

heten ansvarar f�r tillsynen av att f�rbundet fullg�r sina skyldigheter enligt
arkivlagen (1990:782). Kommunstyrelsen skall d�rvid samr�da med Riksar-
kivet.

Kommunfullm�ktige f�r, efter samr�d med Riksarkivet, meddela f�re-

skrifter om f�rbundets arkivv�rd. Vad som f�reskrivs i 12 och 15 �� arkivla-
gen om regeringen, den myndighet regeringen best�mmer och landstings-
fullm�ktige skall i st�llet avse kommunfullm�ktige.

27 � N�r styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall styrelsen
avge slutredovisning f�r sin f�rvaltning genom en f�rvaltningsber�ttelse som
r�r likvidationen i dess helhet. Ber�ttelsen skall �ven inneh�lla en redovis-
ning f�r skiftet av beh�llna tillg�ngar. Till ber�ttelsen skall fogas redovis-
ningshandlingar f�r hela likvidationstiden.

N�r likvidationsuppdraget �r fullgjort, skall kommunstyrelsen i en av de

kommuner som deltagit i f�rs�ksverksamheten �verta och v�rda de hand-
lingar som h�r till f�rbundets arkiv. Handlingarna skall �verl�mnas inom tre
m�nader om inte kommunstyrelsen har beslutat om n�got annat.

F�rvaltningsber�ttelsen och redovisningshandlingarna skall delges var

och en av f�rbundsmedlemmarna. N�r ber�ttelsen och redovisningshand-
lingarna delgetts samtliga f�rbundsmedlemmar, �r f�rbundet uppl�st.

30 � Best�mmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) g�ller i till-
l�mpliga delar i fr�ga om best�llarf�rbund. Beslut f�r �verklagas av med-
lemmar av den eller de kommuner eller det landsting som ing�r i f�rbundet.
Beslut varigenom kammarr�tten har upph�vt ett beslut eller f�rbjudit att det
verkst�lls f�r endast �verklagas av f�rbundet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1998.

P� regeringens v�gnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Mona Wildig

(Socialdepartementet)

SFS 1998:103

253

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.