SFS 1998:103 Lag om ändring i lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser / SFS 1998:103 Lag om ändring i lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst
SFS 1998_103 Lag om ändring i lagen (1994_566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153.

utfärdad den 12 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 8, 18, 27 och 30 §§ lagen

(1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst skall ha följande ly-
delse.

1 § Om regeringen medger det, får en allmän försäkringskassa, ett lands-

ting och en eller flera kommuner inom samma landsting, som har kommit

251

SFS 1998:103
Utkom från trycket
den 24 mars 1998

Lag
om ändring i lagen (1994:566) om lokal
försöksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård
och socialtjänst;

background image

252

SFS 1998:103

överens om det bedriva lokal försöksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i syfte att pröva
möjligheterna till en effektivare användning av tillgängliga resurser. Sådan
försöksverksamhet får också, med regeringens medgivande, bedrivas av en
kommun som inte ingår i ett landsting och en allmän försäkringskassa.

Regeringen får återkalla sitt medgivande om förutsättningarna för försöket

väsentligt förändrats eller det finns andra särskilda skäl. Regeringen får
också bestämma de villkor som skall gälla för försöksverksamheten.

2 § Försöksverksamhet enligt denna lag kan bedrivas genom ett beställar-
förbund som bildats genom sammanslutning av de som deltar i försöket.
Dessa är medlemmar i förbundet. I annat fall skall verksamheten bedrivas
genom ett kommunalförbund som bildats genom sammanslutning av det
landsting och den eller de kommuner som deltar. Om ett landsting inte deltar
i försöksverksamheten skall dock verksamheten, om den inte bedrivs genom
ett beställarförbund, i stället bedrivas av den kommun som deltar i försöket.

Ett kommunalförbund eller en kommun som bedriver försöksverksamhet

enligt första stycket och den allmänna försäkringskassa som skall medverka
i den finansiella samordningen skall skriftligen avtala om den närmare ut-
formningen av denna samordning.

8 § Förbundsordningen skall ange

1. förbundets ändamål och medlemmar,

2. förbundets benämning och den ort där förbundet skall ha sitt säte,
3. den tid som förbundet skall bestå,
4. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen samt det antal ledamöter och

ersättare som varje medlem skall utse,

5. de uppgifter förbundet skall få fullgöra enligt 4 § och den beslutanderätt

förbundet enligt samma bestämmelse skall ha,

6. de begränsningar som förbundsmedlemmarna har kommit överens om

när det gäller förbundets rätt att sätta sig i skuld,

7. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder, och

om någon annan grund skall gälla för medlemmarnas deltagande i kostna-
derna för förbundets verksamhet, den grunden,

8. på vilken förbundsmedlems anslagstavla tillkännagivande om justering

av protokoll skall ske samt, om mer än en kommun är medlem i förbundet,
vem av dem som skall ha ansvaret enligt 18 och 27 §§,

9. regler för styrelsens verksamhet samt förbundets förvaltning och tjäns-

temannaorganisation utöver vad som anges i denna lag,

10. de bestämmelser om förutsättningarna för förbundets likvidation och

upplösning som skall gälla utöver vad som föreskrivs i denna lag,

11. grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar samt
12. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att ordna de

ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar samt för-
bundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning.

I förbundsordningen får det inte tas in någon bestämmelse om begräns-

ning av en förbundsmedlems skyldighet att tillhandahålla medel när det gäl-
ler en angelägenhet som enligt särskild författning ankommer på allmän för-
säkringskassa, landsting eller kommun.

background image

18 § Kommunstyrelsen i en av de kommuner som deltar i försöksverksam-

heten ansvarar för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt
arkivlagen (1990:782). Kommunstyrelsen skall därvid samråda med Riksar-
kivet.

Kommunfullmäktige får, efter samråd med Riksarkivet, meddela före-

skrifter om förbundets arkivvård. Vad som föreskrivs i 12 och 15 §§ arkivla-
gen om regeringen, den myndighet regeringen bestämmer och landstings-
fullmäktige skall i stället avse kommunfullmäktige.

27 § När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall styrelsen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som
rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovis-
ning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovis-
ningshandlingar för hela likvidationstiden.

När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall kommunstyrelsen i en av de

kommuner som deltagit i försöksverksamheten överta och vårda de hand-
lingar som hör till förbundets arkiv. Handlingarna skall överlämnas inom tre
månader om inte kommunstyrelsen har beslutat om något annat.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var

och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshand-
lingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

30 § Bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) gäller i till-
lämpliga delar i fråga om beställarförbund. Beslut får överklagas av med-
lemmar av den eller de kommuner eller det landsting som ingår i förbundet.
Beslut varigenom kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det
verkställs får endast överklagas av förbundet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Mona Wildig

(Socialdepartementet)

SFS 1998:103

253

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.