SFS 2019:914 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

SFS2019-914.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning

av rehabiliteringsinsatser

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3, 5, 5 a, 9, 12, 14, 16, 19–21, 25,
26 och 28 §§ lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabili-
teringsinsatser2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordnings-
område bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun
och region för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordnings-
område kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner.
Kommunerna kan vara belägna inom olika regioner.

3 §4 Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och en eller flera regioner
samt en eller flera kommuner får delta som samverkande parter i verksamhet
med finansiell samordning. Finansiell samordning får bedrivas endast om
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, minst en region och minst en kom-
mun deltar. För finansiell samordning måste såväl kommun som region delta
för varje del av samordningsområdet enligt 1 §. Finansiell samordning får
dock bedrivas utan en region för en del av samordningsområdet, om det för
denna del deltar en kommun som inte ingår i en region.

5 §5 Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella
samordningen. Den eller de regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel
av medlen och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel.

Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordnings-

område, ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa
kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som
de kommer överens om.

Andra stycket ska tillämpas på motsvarande sätt på regioner, om flera

regioner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:793.

3 Senaste lydelse 2010:350.

4 Senaste lydelse 2010:350.

5 Senaste lydelse 2010:350.

SFS

2019:914

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

5 a §6 Om en kommun som inte ingår i en region deltar i finansiell sam-
ordning, ska den kommunen bidra med hälften av medlen till samordningen,
om det inte deltar någon region i samordningen.

Om en kommun som avses i första stycket deltar i finansiell samordning

i vilken det också deltar en region, ska 5 § andra stycket tillämpas på denna
kommun. Vid sådant förhållande ska dessutom 5 § tredje stycket tillämpas
på så sätt att denna kommun betraktas som en region.

9 §7 Förbundsordningen ska ange

1. samordningsförbundets namn och den ort där förbundet ska ha sitt säte,

förbundets medlemmar och ändamål,

2. förbundets organisation,
3. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och hur förbunds-

medlemmarna ska vara representerade samt mandattiden om den ska vara
kortare än fyra år,

4. de uppgifter förbundet ska få fullgöra enligt 7 § och den beslutanderätt

förbundet enligt samma bestämmelse ska ha,

5. om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i styrelsen,
6. om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i styrelsen och för

vilka ärenden detta ska gälla,

7. var förbundets tillkännagivanden ska anslås,
8. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och

fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna, allt i förhållande
till de andelar som medlemmarna ska bidra med enligt 5 §,

9. eventuella begränsningar av förbundets rätt enligt 21 § till skuld-

sättning genom sedvanliga krediter,

10. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi

och verksamhet,

11. föreskrifter om förbundets budgetprocess,
12. mandattiden för revisorer som utses enligt 25 §,
13. i fråga om förbund med en eller flera gemensamma revisorer för

kommuner och regioner, på vilket sätt de gemensamma revisorerna ska utses
och vilken av förbundsmedlemmarna som ska utse dem,

14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och

upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när
förbundet upplöses,

16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar,
17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna

och ersättarna i styrelsen samt till revisorerna, och

18. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att ordna de

ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar samt
förbundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning.

12 §8 Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och
regionfullmäktige, Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. När
ledamöter eller ersättare ska utses för kommun och region ska det, under de
förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt,
ske genom proportionellt val.

Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som

är

6 Senaste lydelse 2010:350.

7 Senaste lydelse 2017:746.

8 Senaste lydelse 2007:411.

2019:914

background image

3

SFS

1. ledamot eller ersättare i kommun- eller regionfullmäktige,
2. anställd vid Försäkringskassan, eller
3. anställd vid Arbetsförmedlingen.
När det utses ersättare i styrelsen ska det bestämmas i vilken ordning de

ska kallas till tjänstgöring.

14 §9 Om det under ett år då val av fullmäktige har hållits i hela landet
utses ledamöter och ersättare enligt 12 § första stycket ska detta i fråga om
kommun och region göras av de nyvalda fullmäktige.

När ledamöter och ersättare utses enligt första stycket ska 4 kap. 8 § kom-

munallagen (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt.

16 §10 Bestämmelserna i 4 kap. 6, 7 och 9 §§ samt 11 § första stycket
kommunallagen (2017:725) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet
ska tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det
förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller region-
fullmäktige har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i
samordningsförbundets styrelse upphör.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får återkalla uppdraget för en

ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive Arbetsförmed-
lingen har utsett, om hans eller hennes anställning vid Försäkringskassan
eller Arbetsförmedlingen har upphört.

19 §11 Beträffande styrelsens verksamhet ska 3 kap. 5 § första och andra
styckena, 4 kap. 20, 21, 24, 25 och 27 §§ samt 6 kap. 17, 23 och 27–36 §§
kommunallagen (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt. Det som där
föreskrivs om förtroendevald ska gälla ledamot och ersättare i styrelsen och
vad som föreskrivs om fullmäktige eller nämnd ska gälla styrelsen. Justering
av styrelsens protokoll ska tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun
och region som är medlem i samordningsförbundet. Det sammanträde vid
vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages
i enlighet med vad som anges i förbundsordningen.

20 §12 Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) ligger på arkivmyndigheten i en
kommun som är medlem av förbundet. Arkivmyndigheten ska samråda med
Riksarkivet. Om mer än en kommun ingår i förbundet, ska de berörda
kommunerna komma överens om vilken av dem som ska svara för tillsynen.

Kommunfullmäktige i den ansvariga kommunen får, efter samråd med

Riksarkivet, meddela föreskrifter om förbundets arkivvård. Det som före-
skrivs i 12 och 15 §§ arkivlagen om regeringen, den myndighet regeringen
bestämmer och regionfullmäktige ska i stället avse kommunfullmäktige.

21 §13 Bestämmelserna i 8 kap. 14 § samt 11 kap. 1–4 §§, 5 § första och
andra styckena, 6, 15 och 22 §§ kommunallagen (2017:725) ska tillämpas
på motsvarande sätt i fråga om ekonomisk förvaltning i ett samordnings-
förbund. Det som där föreskrivs om kommun eller region ska gälla för ett
samordningsförbund och det som föreskrivs för fullmäktige och styrelse ska
gälla för förbundsstyrelsen.

9 Senaste lydelse 2017:746.

10 Senaste lydelse 2017:746.

11 Senaste lydelse 2017:746.

12 Senaste lydelse 2017:556.

13 Senaste lydelse 2017:746.

2019:914

background image

4

SFS

Ett samordningsförbund får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller

sätta sig i skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter för verk-
samheten.

25 §14 Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt
styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems
räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkrings-
kassan utse en gemensam revisor. Revisorer ska när det gäller kommun och
region utses av kommun- och regionfullmäktige. När kommun- och region-
fullmäktige utser revisorer ska 14 § denna lag samt 4 kap. 3 § och 4 § andra
stycket samt 7 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) tillämpas på motsvar-
ande sätt. Kommuner och regioner kan träffa överenskommelse om att utse
en eller flera gemensamma revisorer. När en eller flera gemensamma
revisorer utses ska 9 kap. 7 § andra stycket kommunallagen tillämpas på mot-
svarande sätt.

För granskning av ett nybildat förbund ska revisor utses senast när för-

bundet bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet till dess nästa
mandattid för revisorer börjar.

Arvoden till samtliga revisorer ska betalas av samordningsförbundet, om

inte annat anges i förbundsordningen. Om förbundsmedlemmarna enligt
förbundsordningen ska betala arvode till revisorerna, ska i stället
Försäkringskassan betala arvodet till den för Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen gemensamma revisorn.

26 §15 Bestämmelserna i 12 kap. 1–3 och 7–17 §§ kommunallagen
(2017:725) tillämpas på motsvarande sätt vid revision enligt denna lag.
Bestämmelserna i 12 kap. 18 § kommunallagen tillämpas på motsvarande
sätt vid revision enligt denna lag som utförs av revisorer utsedda av kom-
mun- och regionfullmäktige.

Justering av revisorernas protokoll tillkännages på anslagstavlan hos varje

kommun och region som är medlem i samordningsförbundet.

Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och

Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva om
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas.

28 §16 Ett samordningsförbunds beslut får, med motsvarande tillämpning
av bestämmelserna om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen
(2017:725), överklagas av den som är medlem i en kommun eller region,
som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samord-

ningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast
av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller region som är
förbundsmedlem.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

14 Senaste lydelse 2017:746.

15 Senaste lydelse 2017:746.

16 Senaste lydelse 2017:746.

2019:914

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.