SFS 2022:131 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

SFS2022-131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning

av rehabiliteringsinsatser

Utfärdad den 24 februari 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser2 ska införas en ny paragraf, 19 a §, av
följande lydelse.

19 a § Styrelsen får besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta
i styrelsesammanträden på distans. Deltagandet ska i sådana fall ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl, får styrelsen
besluta att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i real-
tid.

En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara när-

varande vid sammanträdet.

Om styrelsen beslutar att ledamöter och ersättare får delta på distans, ska

det av beslutet framgå i vilken utsträckning ett sådant deltagande får ske.
Beslutet ska dokumenteras.

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Johanna Mihaic
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:67, bet. 2021/22:SfU10, rskr. 2021/22:155.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:793.

SFS

2022:131

Publicerad
den

26 februari 2022

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.