SFS 2022:637 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

SFS2022-637.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning

av rehabiliteringsinsatser

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser2 ska ha följande lydelse.

12 §3 Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och
regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. När
ledamöter eller ersättare ska utses för kommun och region ska det, under de
förutsättningar som anges i lagen (2022:629) om proportionella val i
kommuner och regioner, ske genom proportionellt val.

Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som

är

1. ledamot eller ersättare i kommun- eller regionfullmäktige,
2. anställd vid Försäkringskassan, eller
3. anställd vid Arbetsförmedlingen.
När det utses ersättare i styrelsen ska det bestämmas i vilken ordning de

ska kallas till tjänstgöring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Torbjörn Almerheim
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:793.
3 Senaste lydelse 2019:914.

SFS

2022:637

Publicerad
den

1 juni 2022

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.