SFS 1999:1358 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, dels ändring i samma lag

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser / SFS 1999:1358 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, dels ändring i samma lag
991358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om dels fortsatt giltighet av lagen (1994:566) om
lokal försöksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och
socialtjänst, dels ändring i samma lag;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:566) om lokal

försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring,
hälso- och sjukvård och socialtjänst, som gäller till utgången av år 2000

2

,

dels

att lagen skall fortsätta att gälla till utgången av år 2002,

dels

att 10, 21 och 23 §§ skall ha följande lydelse.

10 §

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen väljs av medlemmarnas

fullmäktige och allmän försäkringskassas styrelse. Vid sådant val skall för
kommun och landsting 2 kap. 5 § andra stycket kommunalförbundslagen
(1985:894) gälla i tillämpliga delar.

Till sådan ledamot eller ersättare får medlem endast välja den som är leda-

mot eller ersättare i medlemmens fullmäktige, i försäkringskassans styrelse
eller i en socialförsäkringsnämnd hos försäkringskassan. Minst en av de le-
damöter som försäkringskassans styrelse väljer skall vara ledamot eller er-
sättare i styrelsen.

Vid val av ersättare till förbundsstyrelsen skall bestämmas i vilken ord-

ning de skall inkallas till tjänstgöring.

21 §

Förbundsstyrelsen skall fastställa beställarförbundets budget senast

en månad före räkenskapsårets början. Förbundsstyrelsen skall dessförinnan
samråda med förbundsmedlemmarnas styrelser om budgeten. För ett nybil-
dat beställarförbund fastställs förbundets budget av medlemmarna vid bil-
dandet av förbundet.

23 §

Förbundsstyrelsen skall fortlöpande föra räkenskaper över beställar-

förbundets medel. Lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall därvid
gälla i tillämpliga delar. Styrelsen skall årligen och inom tre månader från rä-
kenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning.

Denna lag träder kraft den 1 januari 2000. För räkenskapsåret 1999 gäller

dock 23 § i sin äldre lydelse.

1

Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 10, bet. 1999/2000:SfU1, rskr. 1999/2000:98.

2

Lagen senast förlängd 1996:1541.

SFS 1999:1358

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1358

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.