SFS 2006:1563 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser / SFS 2006:1563 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
061563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 21 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 och 16 §§ lagen (2003:1210)

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall ha följande lydelse.

12 §

2

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och

landstingsfullmäktige, Försäkringskassan och av länsarbetsnämndens chef.
När ledamöter eller ersättare skall utses för kommun och landsting skall det,
under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt, ske genom proportionellt val.

Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som

är

1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige,
2. anställd vid Försäkringskassan, eller
3. ledamot i länsarbetsnämndens styrelse eller anställd vid länsarbets-

nämnden.

När det utses ersättare i styrelsen skall det bestämmas i vilken ordning de

skall kallas till tjänstgöring.

16 §

3

Bestämmelserna i 4 kap. 8�10 §§ samt 11 § första stycket kommu-

nallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall
tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det
förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller
landstingsfullmäktige eller i länsarbetsnämndens styrelse har löpt ut medför
inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets
styrelse upphör.

Försäkringskassan och länsarbetsnämnden får återkalla uppdraget för en

ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive nämnden har ut-
sett, om hans eller hennes anställning vid Försäkringskassan eller nämnden
har upphört.

1 Prop. 2006/07:10, bet. 2006/07:SfU3, rskr. 2006/07:79.

2 Senaste lydelse 2004:793. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2004:793.

SFS 2006:1563

Utkom från trycket
den 29 december 2006

background image

2

SFS 2006:1563

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Bestämmelserna i 16 § första

stycket i sin nya lydelse tillämpas dock första gången för tid efter den
31 mars 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.