SFS 2010:1291 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser / SFS 2010:1291 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
101291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2003:1210) om finan-

siell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha följande lydelse.

6 §

2

En samverkande part får som medlem i ett samordningsförbund över-

föra medel för finansiell samordning till förbundet.

Försäkringskassan får, i den omfattning som regeringen beslutar, använda

medel som är avsedda för att täcka kostnader för sjukpenning enligt 24�
28 kap. socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2004:793.

SFS 2010:1291

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.